بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده

با توجه به زیان‌های فراوان سموم شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی از جمله زراعت پنبه، انجام تحقیقات در زمینه روش های مبارزه بیولوژیک با بیماری های مهم پژمردگی ورتیسلیومی و مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی پنبه امری ضروری است. در این تحقیق، بررسی تأثیر قارچ های آنتاگونیست (Trichoderma harzianum و Talaromyces flavus) بر روی بیماری‌های مذکور و برخی صفات رویشی پنبه در مزارع مغان و نیشابور صورت پذیرفت. هر آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ده تیمار و چهار تکرار انجام گردید. نتایج به دست آمده از منطقه نیشابور نشان داد که اگرچه تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست روی صفات رویشی معنی دار نبود ولی آغشته‌سازی خاک با هر یک از قارچ‌های آنتاگونیست
(T. flavus یا T. harzianum) موجب بیشترین کاهش معنی دار بیماری گردید. از طرف دیگر، در منطقه مغان، با آغشته سازی خاک و بذر با هر دو قارچ آنتاگونیست بیشترین افزایش و کاهش معنی دار به ترتیب برای صفات رویشی و بیماری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of antagonistic fungi on the incidence of cotton Verticillium wilt and seedling damping-off diseases

نویسندگان [English]

 • L. NARAGHI 1
 • A. R. AHMADI 2
 • S. SARKARI 3
 • A. HEYDARI 1
 • N. MALEKI 3
چکیده [English]

Chemical pesticides used in the agriculture including cotton cultivation may have different harmful impacts on the agricultural environment. Since, one of the most suitable strategies for controlling cotton diseases is biological control, we therefore studied the possibility of biological control of cotton Verticillium wilt and seedling damping-off diseases in the field condition. The effectiveness of antagonistic fungi (Trichoderma harzianum and Talaromyces flavus) on above-mentioned diseases and several growth characteristics was investigated in Neishaboor and Moqan cotton fields. Each experiment was conducted as a randomized complete block with ten treatments and four replications. Overall results obtained from Neishaboor experiment showed that antagonistic fungi did not affect growth characteristics, but soil treatment with T. flavus or T. harzianum mediated maximum decrease in disease incidence. On the other hand, in Moqan experiment, application of both antagonistic fungi as soil and seed treatment, significantly increased growth characteristic and caused a significant decrease in the incidence of both diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cotton
 • Verticillium wilt disease
 • Seedling damping-off disease
 • biological control
 • Talaromyces flavus
 • Trichoderma harzianum