دوره و شماره: دوره 80، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-102 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (8 صفحه)) 
کمک به شناسایی جنس Passalora در ایران

صفحه 61-69

10.22092/jaep.2012.100891

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


اثر پنج اسانس گیاهی بر تولید زرالنون و رشد Fusarium graminearum

صفحه 81-94

10.22092/jaep.2012.100893

سودابه حسینیه فراهانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ یونس رضایی دانش؛ روح الله کرمی اسبو