دوره و شماره: دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-102 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (8 صفحه)) 
7. کمک به شناسایی جنس Passalora در ایران

صفحه 61-69

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


9. اثر پنج اسانس گیاهی بر تولید زرالنون و رشد Fusarium graminearum

صفحه 81-94

سودابه حسینیه فراهانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ یونس رضایی دانش؛ روح الله کرمی اسبو