بررسی تداخل سلمه‌‌تره با ذرت دانه‌ای رقم 604

نوع مقاله: علوم علف‌های هرز

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز

چکیده

به ‌منظور مطالعه اثرات رقابتی سلمه تره بر عملکرد ذرت دانه‌ای رقم 604 آزمایشی در تبریز در سال زراعی 1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل 5 سطح تراکم سلمه تره (1، 4، 8، 12 و 16 بوته در هر متر از ردیف کاشت ذرت) و چهار سطح زمان نسبی سبز شدن سلمه‌تره (همزمان، 10، 20 و 30 روز پس از سبز شدن ذرت) همراه با تیمار شاهد عاری از علف‌هرز بود. اثر متقابل بین دو عامل تراکم و زمان سبز شدن سلمه تره از نظر تأثیر روی شاخص سطح برگ آن در 75 روز پس از سبز شدن ذرت معنی‌دار گردید. شاخص سطح برگ سلمه تره از حداکثر 2 در شدیدترین حالت رقابت تا حداقل 0/19 در ضعیف ترین حالت رقابت با ذرت تغییر پیدا کرد. با افزایش تراکم و تأخیر در زمان سبز شدن سلمه تره، بیوماس اندام‌های هوایی آن کاهش یافت. رقابت سلمه تره موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه ذرت شد و شدت تاثیر زمان سبز شدن سلمه‌ تره بر عملکرد دانه بیشتر از تراکم آن بود. کاهش عملکرد دانه ذرت در زمان‌های اول تا چهارم سبز شدن سلمه تره نسبت به شاهد به ترتیب 64%، 38%، 15% و 8% و در تراکم‌های مختلف سلمه تره به ترتیب صفر، 23%، 35%، 46% و 53% بود. آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره در ذرت از مرحله‌ای شروع می‌شود که حداقل 4 بوته علف هرز قبل از روز بیستم سبز شدن ذرت در مزرعه ظاهر شده و رشد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interference of lambsquarters (Chenopodium album) with grain corn, cultivar 604

نویسنده [English]

  • B. MIRSHEKARI
چکیده [English]

An experiment was carried out to evaluate the competitive effects of lambsquarters (Chenopodium album L.) on corn
(Zea mays L.) grain yield, in Tabriz in 2008. Factorial experiment was established on randomized complete block design with three replications. Factors were five weed densities (1, 4, 8, 12 and 16 weeds m-1 of row) and four relative times of weed emergence (emerged with corn; 10, 20 and 30 days after corn emergence) including a weed free. Interaction of lambsquarters density and time of emergence on weed leaf area index at 75 days after corn emergence was significant. Leaf area index in weed ranged from 2 in the highest to 0.19 at the lowest competitive condition. With increasing of weed density and delaying in emergence time its biomass reduced. Weed competition was caused a significant loss in grain yield and time of weed emergence is more effective than weed density. Yield loss of corn at different weed emergence times were 64%, 38%, 15%, 8%; and at different weed densities were zero, 23%, 35%, 46%, 53%, respectively, compared with control. Emergence of minimum four lambsquarters plants per meter of corn row before 20 days after crop emergence and competition until late growth season was the economical threshold of this weed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • economical threshold
  • leaf area index