دوره و شماره: دوره 80، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 103-198 (در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (31 صفحه)) 
3. تنوع بیماری‌زائی جدایه‌‌های Pythium aphanidermatum عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در ‌ایران

صفحه 131-144

مژده کاکوئی نژاد؛ سید باقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ جمشید سلطانی


4. تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

صفحه 145-160

مهدی مین‌باشی‌معینی؛ حمید رحیمیان‌مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن محمد علیزاده؛ میرمسعود خیرخواه؛ سیدحسین ناظرکاخکی؛ احمد دیه‌جی


9. گزارش یک گونه از کنه‌های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران (گزارش کوتاه)

صفحه 189-190

نازنین مهرزاد؛ مرضیه مثنوی‌پور؛ شهروز کاظمی؛ ملیحه لطیفی؛ مهدی ضیاء‌الدینی


12. وقوع بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola در توده‌های شمشاد جنگلی تنکابن (گزارش کوتاه)

صفحه 197-198

سعید رضائی؛ هادی کیادلیری؛ کسری شریفی؛ یزدانفر آهنگران؛ شهاب حاج‌منصور