اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه‌های انار

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسنده

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران 19395

چکیده

عارضه آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه انار، یکی از عوامل مهم خسارتزای انار در ایران و سایر کشورهای تولید کننده آن  است. این عارضه موجب کاهش کمی و کیفی انار می‌گردد. در سال 1389، تأثیر ماده طبیعی کائولین فرآوری شده (سپیدان® WP) به صورت محلول پاشی، در دو منطقه ساوه و گرمسار بر روی ارقام ملس و گلوباریک، در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی بررسی شد. این محلول چهار مرتبه به فواصل 4 تا 5 هفته، در دو غلظت 3 و 5 درصد، در فاصله زمانی خرداد تا شهریور ماه روی درختان پاشیده شد. در زمان برداشت میزان شاخص آفتاب سوختگی و ترکیدگی در میوه‌ها بررسی گردید. میانگین شاخص آفتاب سوختگی میوه‌های انار در تیمارهای شاهد و محلول پاشی شده با کائولین پنج درصد، به ترتیب، 15/4 و 77/1 بدست آمد. در این به ترتیب، حدود 7/44 و 2/4 درصد میوه‌ها دارای آفتاب سوختگی شدید شدند. نتایج بیانگر کاهش ترکیدگی میوه به میزان 64 درصد و افزایش میانگین وزن میوه‌ها به میزان 9 درصد نسبت به شاهد بود. نتایج بررسی میزان کلروفیل برگ و فتوسنتز در درختان شاهد و محلول پاشی شده با کائولین فاقد اختلاف معنی‌دار بود که نشان دهنده عدم تأثیر سوء کائولین روی درختان انار می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، چهار بار محلول پاشی درختان انار با کائولین فرآوری شده با غلظت پنج درصد، به فواصل 4 تا 5 هفته، می‌تواند خسارت آفتاب سوختگی میوه‌های انار را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of kaolin clay on pomegranate fruits sunburn

نویسنده [English]

  • H. FARAZMAND
چکیده [English]

Sunburn of pomegranate fruits, is one of the most important agent causing losses  in Iran and other pomegranate producing countries which reduce the quantity and quality of the product. Application of the kaolin particle film might be an alternative for control of the pomegranate fruit sunburn. To assess the impact of kaolin, trials were conducted in the fields on Malas and  Galoobarik varieties of pomegranate during 2009 in Saveh and Garmsar regions (central part of Iran). Two concentrations of kaolin clay (Sepidan® WP) (3 and 5%) were sprayed over the whole canopy and fruits, four times at 4–5-week intervals from early May to early September. Based on the field studies, the rates of fruits sunburn were 4.15 and 1.77 for control and kaolin (5%) treatmentrespectively. Also, the high sunburn of pomegranate fruits were recorded 44.7 and 4.2% for control and kaolin (5%) treatment respectively. The fruit cracking was reduced 64% and fruit weight mean were increased 9% in kaolin treatments in comparison with the control treatment. Spray of kaolin 5% on pomegranate trees was no evil-effect on leaves chlorophyll and photosynthesis .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • fruit sunburn
  • fruit cracking
  • Kaolin
  • chlorophyll
  • Photosynthesis