شاخص های تغذیه‌ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی (مقاله انگلیسی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

در این مطالعه، شاخص های تغذیه ای لاروهای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روی پنج میزبان گیاهی شامل لوبیا چشم بلبلی، نخود، سویا، لوبیا سفید و ذرت در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تعیین شد. کمترین میزان نرخ مصرف نسبی (RCR) لاروهای سن سوم روی لوبیا چشم بلبلی 512/0± 21/3 بود. بالاترین میزان کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و نرخ رشد نسبی (RGR) روی میزبان چشم بلبلی به ترتیب 004/0±8/6 و 007/0±243/0 به دست آمد. کمترین میزان کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) (به ترتیب 002/0±4/2 و 005/0±9/6) از لاروهای سن چهارم روی ذرت مشاهده شد. بالاترین ECI و ECD لاروهای سن پنجم (به ترتیب 010/0±2/23 و10/0±5/84) و ششم (به ترتیب 017/0±7/26 و 011/0±5/40). روی لوبیا چشم بلبلی به دست آمد. میزان شاخص تقریبی هضم شوندگی (AD) مجموع سنین لاروی (از لارو سن سوم تا سن ششم) روی میزبان های گیاهی مختلف از 024/0±9/28  تا 015/0±55 در نوسان بود که کمترین میزان آن روی ذرت و بیشترین میزان آن روی لوبیا چشم بلبلی بود. لاروهایی که از لوبیا چشم بلبلی تغذیه کرده بودند بالاترین مقدار  ECI، ECD و RGR را نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional indices of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on seeds of five host plants (Article in English)

نویسندگان [English]

  • F. BAGHERY 1
  • Y. FATHIPOUR 1
  • B. NASERI 2
چکیده [English]

In this study, the nutritional indices of  Helicoverpa. armigera larvae on five different host plants including cowpea, chickpea, soybean, navy bean and corn  were determined in the laboratory. The lowest relative consumption rate (RCR) of the third instar larvae was on cowpea (3.21±0.512). The efficiency of conversion of ingested food (ECI) and the relative growth rate (RGR) were the highest on cowpea (6.8±0.004 and 0.243±0.007, respectively). The lowest values of efficiency of conversion of ingested food (ECI) and Efficiency of conversion of digested food (ECD) (2.4±0.002 and 6.9 ±0.005, respectively) of the fourth instar larvae were observed on corn.The highest ECI and ECD of the fifth instar larvae (23.2±0.010 and 84.5±0.10, respectively) and the sixth instar larvae (26.7±0.017 and 40.5±0.011, respectively) were obtained on cowpea. The Approximate digestibility (AD) of whole larval instars (the third to sixth instars) on different host plants ranged from 28.9±0.024 to 55±0.015, which was the lowest on corn and highest on cowpea. The larvae fed on cowpea showed the highest values of ECI and ECD (20.1±0.002 and 83.4±0.080, respectively) and RGR (7.59±0.15). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutritional indices
  • Helicoverpa armigera
  • Host plants