تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

نوع مقاله: علوم علف‌های هرز

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات علف‌های هرز

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، کرج

3 پژوهشکده حفاظت خاک

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

5 موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

مدیریت علف هرز یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و اطلاعات مربوط به فنولوژی تطبیقی، بر اساس درجه- روز رشد تجمعی مربوط به هر مرحله از رشد، آزمایشی در 4 منطقه از کشور شامل زنجان، کرج، ورامین و آمل در دو سال زراعی 86 - 1385و 87-1386 مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه­های مدیریتی علف­های هرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای استان مازندران تهیه شد. با وجود اختلافات زیادی که از لحاظ تقویم زمانی در فنولوژی تطبیقی یولاف وحشی زمستانه با گندم در سال­ها و مناطق مختلف وجود داشت، اما از نظر نیاز حرارتی لازم برای رسیدن به مراحل رشدی مشابه، اختلافات فاحشی دیده نشد. زمان شروع و خاتمه کنترل شیمیایی یولاف وحشی زمستانه بصورت پس رویشی در مزارع گندم در اقلیم­های مختلف به ترتیب 400 و 1000 درجه- روز رشد (دمای پایه صفر درجه سانتی­گراد) در دوره رشدی گندم توصیه می­گردد. با استفاده از نقشه­های مدیریتی که در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شده‌اند می­توان زمان­های مناسب شروع مدیریت شیمیایی (پس رویشی)، خاتمه مدیریت شیمیایی (پس رویشی)، مدیریت پیش رویشی یولاف وحشی زمستانه و مصرف کود نیتروژن را جهت کاهش رقابت یولاف وحشی زمستانه با گندم در مناطق مختلف اقلیمی( استان مازندران) پیش­بینی و مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the phenology and using Geographic Information System (GIS) for management winter wild oat (Avena ludoviciana) in wheat fields

نویسندگان [English]

  • M. MINBASHI MOEINI 1
  • H. RAHIMIAN MASHHADI 2
  • M. A. BAGHESTANI 1
  • M. H. ALIZADEH 2
  • M. M. KHEIRKHAH 3
  • S. H. NAZER KAKHKI 4
  • A. DIEHJI 5
چکیده [English]

For managing the winter wild oat in wheat fields, four field experiments were conducted in four regions of Iran: Zanjan, Karaj, Varamin and Amol during 2006 and 2007. The predictive weed management maps were produced for Mazandaran province using Geographic Information System (GIS). The results showed that despite high variation in phenological stages during growing season at different sites of experiments, these stages were relatively similar when evaluated based on degree days. The starting and terminating time for application of post emergence herbicides for control of winter wild oat in wheat fields were determined 400 and 1000 GDD, respectively. Using prediction map that produced by GIS, the suitable time for starting and terminating post emergence chemical control (post emergence) and the suitable time for nitrogen fertilizer application in order to reduce competitive ability of winter wild oat against wheat in different regions of Mazandaran province could be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growing Degree Days (GDD)
  • Comparative Phenology
  • Prediction map