تاثیر غذای مصنوعی حاوی بذر پودر شده هیبریدهای مختلف ذرت روی فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی و واکنش‌های تغذیه‌ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae (مقاله انگلیسی)

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

چکیده

فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک و واکنش تغذیه‌ای لارو سن پنجم Helicoverpa armigera روی هیبریدهای مختلف ذرت (DC370، SC704، SC700، SC500 و (SC260 در قالب غذای مصنوعی تحت شرایط کنترل شده (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد.بیشترین فعالیت پروتئولیتیک کل در لاروهای پرورش یافته روی DC370
( U mg-1543/0±954/7) و SC500 ( U mg-1171/0±965/7) بود ولی کمترین فعالیت آنزیمی در لاروهای تغذیه شده با SC704 (160/0±878/5
U mg-1) بود. بیشترین فعالیت آمیلولیتیک نیز روی DC370 ( mU mg-1001/0±055/0) و SC500 ( mU mg-1007/0±047/0) و کمترین فعالیت آنزیمی روی SC704 ( mU mg-1001/0±012/0) بود. وزن لارو سن پنجم H. armigera اختلاف معنی‌داری روی هیبریدهای مختلف داشت به طوری که روی هیبرید SC704 (16/6±77/45 میلی‌گرم) بیشترین و روی هیبرید DC370 (61/1±14/18 میلی‌گرم) کمترین وزن را داشت. بیشترین و کمترین وزن غذای مصرفی به ترتیب روی SC500 (4/11±56/219 میلی‌گرم بر لارو) و DC370 (3/10±05/155 میلی‌گرم بر لارو) بود. وزن فضولات H. armigera روی SC704 (2/8±74/50 میلی‌گرم بر لارو) بیشترین و روی SC500 (21/4±51/27 میلی‌گرم بر لارو) کمترین مقدار بود. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، هیبرید DC370 میزبان نامناسبی برای تغذیه لارو سن پنجم H. armigera است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of artificial diets containing different maize hybrids powdered seeds on digestive proteolytic and amylolytic activities and nutritional responses of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) (Article in English)

نویسندگان [English]

  • B. NASERI
  • J. RAZMJOU
چکیده [English]

Digestive proteolytic and amylolytic activities and feeding responses of fifth instar Helicoverpa armigera on different  maize hybrids (DC370, SC704, SC700, SC500 and SC260) incorporated into artificial diets were investigated under controlled conditions (25±1˚C, 65±5% R.H. and a photoperiod of 16:8 (L:D) h). The highest total proteolytic activity was in the larvae reared on DC370 (7.954±0.543 U mg-1) and SC500 (7.965±0.171 U mg-1), whereas the lowest one was in the larvae fed on SC704 (5.878±0.160 U mg-1). The highest amylolytic activity was detected on DC370 (0.055±0.001 mU mg-1) and SC500 (0.047±0.007 mU mg-1) and the lowest activity was on SC704 (0.012±0.001 mU mg-1). Larval weight of fifth instar H. armigera demonstrated significant difference, being heaviest on SC704 (45.77±6.16 mg) and lightest on DC370 (18.14±1.61 mg). The highest and lowest values of food consumption were on SC500 (219.56±11.4 mg/larva) and DC370 (155.05±10.3 mg/larva), respectively. The feces weight of H. armigera was the highest on SC704 (50.74±8.2 mg/larva) and lowest on SC500 (27.51±4.21 mg/larva). According to the results, hybrid DC370 is unfavorable host for feeding fifth instar larvae of H. armigera.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive enzymes
  • Feeding response
  • Helicoverpa armigera
  • Maize hybrids