ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری

چکیده

ویروس پسوروز مرکبات (CPV)، عامل یکی از بیماری‌‌های خسارت‌زای مرکبات در جهان است. در سال‌‌های اخیر عارضه ای روی درختان تامسون ناول با پایه‌‌های نارنج یا سیترنج در شرق استان مازندران مشاهده گردیده که باعث ایجاد علائمی از قبیل نقوش یا لکه‌‌های حلقوی روی میوه بالغ، به خصوص در اطراف گلگاه، و لکه‌‌های زرد رنگ گسترده و حلقوی بر روی برگ‌های مسن می‌گردد. درختان مبتلا دچار ریزش شدید میوه از زمان رنگ اندازی می‌گردند. به منظور بررسی عامل بیماری فوق نمونه برداری از سرشاخه‌‌های بهاره درختان مبتلا صورت پذیرفت. بررسی‌‌های سرولوژیک اولیه با انجام الایزای غیر مستقیم و با استفاده از پادتن تک همسانهMA-13C5 ، موید حضور ویروس پسوروز مرکبات در نمونه‌‌های آلوده بود. واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس(RT-PCR) با چهار جفت آغازگر اختصاصی مرتبط با جدایه‌‌های ICRSV ،CRSV-4 ،CPV-RNA2 وCPV-CPG  روی برگ‌‌های جمع آوری شده از سی اصله درخت پرتقال تامسون ناول صورت گرفت. نمونه‌‌های مورد بررسی فقط با آغازگر اختصاصی مرتبط با جدایه ویروس لکه حلقوی (CRSV-4) واکنش داده و یک قطعه اختصاصی bp218 تکثیر شد. طول قطعه به دست آمده با قطعه‌ای که از جدایه‌‌های لکه حلقوی ویروس پسوروز مرکبات در سایر مناطق جهان به دست آمده، مشابه بود. هفت جدایه انتخاب شده برای نموده‌سازی، بر اساس علائم ایجاد شده روی گیا‌هان محک به دو گروه بیولوژیکی تفکیک شدند. با توجه به نتایج به دست آمده و تشابه علائم ایجاد شده توسط جدایه‌‌های مورد مطالعه با سایر جدایه‌‌های لکه حلقوی ویروس پسوروز مرکبات گزارش شده از کشور‌های مختلف، این جدایه‌‌ها را می‌توان در گروه بدون علائم تنه تیپ B ویروس پسوروز مرکبات جای داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citrus psorosis virus, Causal Agent of Ring Pattern Disorder in Thomson Navel Trees in East of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • F. FALAKI 1
  • S. V. ALAVI 2
  • F. RAKHSHANDEHROO 1
چکیده [English]

Citrus psorosis virus (CPV) is causal agent of one of the important citrus diseases in the world. A disorder was observed on Thomson Navel orange trees on sour orange or citrange rootstocks, with ring spot symptoms on mature fruits, especially around the stylar end. It had often caused expanded yellow ring lesions on mature leaves. Severe fruit abscission was occurred in the infected trees. Leaf samples were collected from spring flashes of the infected trees and tested by TAS-ELISA, using Citrus psorosis virus (CPV) 13C5 monoclonal antibody and CPV infections were confirmed. RT-PCR was done with four pair primers closely related to ICRSV, CRSV-4, CPV-RNA2 and CPV-CPG on leaves of thirty infected Thomson Navel orange trees. The samples only amplified by CRSV-4 primers and produced a fragment about 218bp. This fragment length size was similar to the fragment obtained from CPV ring spot isolates from Florida and Argentina. Seven isolates were selected for biological indexing and based on the indicator plants divided into two groups. Based on the serological, molecular and biological results, the isolates can be settled into Citrus psorosis virus, B type group, without bark scaling symptoms. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus psorosis virus (CPV)
  • Ophiovirus
  • Ring spot isolates
  • Biological indexing