دوره و شماره: دوره 88، شماره 1 - شماره پیاپی 110، شهریور 1399، صفحه 1-145 
برهمکنش Paecilomyces formosus و سویه‌های Bacillus pumilus در وقوع و شدت سرخشکیدگی درختان پسته

صفحه 61-75

10.22092/jaep.2020.128491.1316

الهام توسلی؛ نادر حسن زاده؛ محمد مرادی؛ پژمان خدایگان؛ کلودیا پروبست


آیا تعیین سطح زیان اقتصادی با استفاده از روش دلفی امکان‌پذیر است؟ مطالعه موردی زنجرک خرما Ommatissus lybicus

صفحه 89-101

10.22092/jaep.2020.128760.1320

رویا ارباب تفتی؛ حسین نوری؛ محمد تقی فصیحی؛ حسین پژمان؛ محمدجواد عصاری؛ علی حسینی قرالری


تأثیر میوه و برگ شش رقم پسته روی شاخص‌های تغذیه‌ای Helicoverpa armigera

صفحه 125-134

10.22092/jaep.2020.341904.1329

سید مظفر منصوری؛ الهام حیدری افشار؛ محمدرضا لشکری؛ مهدی بصیرت