دوره و شماره: دوره 88، شماره 2 - شماره پیاپی 111، اسفند 1399، صفحه 151-292 
حساسیت لاروهای دوبالان قارچ خوراکی به چهار حشره کش مجاز از گروه‌های مختلف در ایران

صفحه 165-173

10.22092/jaep.2021.124312.1254

محبوبه میرزایی؛ عزیز شیخی گرجان؛ ابراهیم گیلاسیان؛ سلطان رون؛ حسین خباز جلفایی؛ علی محمدی پور