دوره و شماره: دوره 89، شماره 2 - شماره پیاپی 113، اسفند 1400، صفحه 133-275 
کنترل سن گندم Eurygaster integriceps با نانوآفت کش دلتامترین

صفحه 213-223

10.22092/jaep.2022.355757.1410

لیلا مأمنی؛ مهدی علیزاده؛ عزیز شیخی گرجان؛ قاسم حسینی سالکده؛ علی بنده حق