تتولید آنتی‌بادی مونوکلونال اختصاصی برای پاتوارهای Xanthomonas translucens عامل بیماری باکتریائی نواری غلات (مقاله کوتاه علمی)

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشکده مهندسی علوم زیستی، دانشگاه کاتولیک لوون، لوون لانوف، بلژیک

چکیده

به‌منظور استفاده در فرایند تولید کیت تشخیص عامل بیماری باکتریایی نواری غلات در بذور آلوده گندم و جو، یک لاین سلول هیبریدومای تولیدکنندۀ پادتن تک­دودمانی در مقابل Xanthomonas translucens pv. translucens (به نام L-B7) تولید شد. این لاین از الحاق سلول‌های میلومای SP2/0 با سلول‌های لنفوسیت طحال موش­های BALB/c، مایه­کوبی­شده با یک جدایه از این پاتووار ( UPB684جداسازی­شده ازجو در ایران)،
تهیه شد. آنتی­بادی مونوکلونال تولید شده با 15 جدایه از پاتووار X. t. pv. undulosa و 15 جدایه از پاتووار X. t. pv. translucens واکنش مثبت و با جدایه­های دو پاتووار X. t. pv. graminis و X. t. pv. poae واکنش منفی نشان داد. سلول­های زنده باکتری، هم به­عنوان ایمیونوژن و هم به‌عنوان آنتی‌ژن در آزمون­های الایزا مورد استفاده قرار گرفتند. قدرت آنتی­بادی براساس آزمون الایزا، مناسب ارزیابی شد. از این آنتی­بادی می­توان برای تمایز پاتووارهای translucens و undulosa، عوامل بیماری باکتریایی نواری غلات، از سایر پاتووارها و همچنین در فرآیند تولید کیت تشخیص، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of specific monoclonal antibody to Xanthomonas translucens pathovars, the causal agents of bacterial leaf streak of cereals (Short comuincation)

نویسنده [English]

  • C. BRAGARD 2
2 Faculty of Bioscience Engineering, Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium
چکیده [English]

In order to be used in studies related to the production of a kit for detection of the causal agent of bacterial leaf streak of cereals, in contaminated wheat and barley seeds, a hybridoma cell line (named L-B7) secreting monoclonal antibody to Xanthomonas translucens pv. translucens by fusing SP2/0 myeloma cells with splenocytes from immunized BALB/c mice with one strain of this bacteria (UPB684 isolated from barley in Iran), were produced. The monoclonal antibody produced, reacted positively with X. c. pv. undulosa (15 strains) and pv. translucens (15 strains). Strains from other pathovars (X. c. pv. graminis and pv. poae) gave a negative reaction. Antibody potency was assessed by testing in ELISA. Whole cells were used both as immunogen and as antigen in ELISA tests. This antibody could be used to differentiate Xanthomonas translucens pathovars, causing bacterial leaf streak of cereals, from other pathovars, as well as in the process of producing a detection kit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial leaf streak of cereals
  • Monoclonal Antibody
  • Wheat
  • Barley
  • Xanthomonas translucens pv. translucens
Alizadeh, A. and H. Rahimian, 1989. Bacterial leaf streak of Gramineae in Iran Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 19: 113-117.
Alizadeh, A., A. Sarrafi and G. Barrault, 1994. Genetic variability for partial resistance to Xanthomonas campestris pv hordei and pathogenicity variation of 13 pathovar's strains in barley. Proccidings d'ANPP - 4. Conférence internationale sur les maladies des plantes, (1994/12/06-08; Palais des congrès, Bordeaux, FRA), Tome I: 193-200.
Alizadeh, A., A. Sarrafi and G. Barrault, 1995b. Genetic variability for partial resistance to Xanthomonas campestris pv cerealis and pathogenicity variation of 13 pathovar's strains in wheat. Journal of Genetic and Breeding, 49: 309-312.
Alizadeh, A., G. Barrault, A. Sarrafi, H. Rahimian and L. Albertini, 1995a. Identification of bacterial leaf streak of cereals by their phenotypic characteristics and host range in Iran. European Journal of Plant Pathology, 101:
225-229.
Alizadeh, A., G. Dechamp-Guillaume, A. Sarrafi, H. Rahimian and G. Barrault, 1996. Electrophoretic analysis of total and membrane protein of Xanthomonas campestris pathovars causing leaf streak of cereals and grasses in Iran. Journal of Phytopathology, 144: 97-101.
Alizadeh, A., M. Arlat, C. A. Boucher, G. Barrault and A. Sarrafi, 1997. RFLP Analysis of Iranian strains of Xanthomonas campestris from Cereals and Grasses. Plant Disease, 81: 31-35.
Alizadeh, A., V. Benetti, A. Sarrafi, G. Barrault and L. Albertini, 1995c. Genetic analysis for partial resistance to an Iranian strain of bacterial leaf streak X campestris pv hordei in barley. Plant Breeding, 113: 323-326.
Alvarez, A. M., A. A. Benedict and C.Y. Mizumoto. 1985. Identification of xanthomonads and grouping of Xanthomonas campestris pv. campestris with monoclonal antibodies. Phytopathology, 75:722-728.
Azad, H. and N.W. Schaad, 1988. Serological relationships among membrane proteins of strains of Xanthomonas campestris pv. translucens. Phytopathology, 78: 272-277.
Beiki, F., A. Alizadeh and G. Khodakaramian, 2002. Reaction of Xanthomonas translucens pvs. cereali and translucens in wheat and barley cultivars. Journal of Agricultural Science, Vol. 61: 1-11 pp.
 Claflin, L.E. and B.A. Ramundo, 1987. Evaluation of the dot-immunobinding assay for detecting phytopathogenic bacteria in wheat seeds. Journal of Seed Technology, 11: 52-61.
Duveiller, E. and C. Bragard, 1992. Comparison of immunofluorescence and two assays for detection of Xanthomonas campestris pv. undulosa in seeds of small grains. Plant Disease Journal, 76: 999-1003.
Duveiller, E., C. Bragard and H. Maraite, 1997. Bacterial leaf streak and black chaff caused by Xanthomonas translucens. In: E. Duveiller, L. Fucikovskil and K. Rudolph (Eds.), The Bacterial Disease of Wheat: Concept and Methods of Disease Management. Mexico, D.F: CIMMYT, pp. 25- 32.
Habibian, M., A. Alizadeh Aliabadi, J. Hayati and H. Rahimian. 2021. Investigation of the phenotypic and genetic diversity of Xanthomonas translucens pathovars, the causal agents of bacterial leaf streak of wheat and barley in parts of Iran. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 44(2): 33-50.
Hagborg, W.A.F., 1968. Xanthomonas translucens on wheat in Manitoba in 1968. Canadian Plant Disease Survey, 48: 112.
Hutschemackers, J., H. Bazin and M. Verhoyen, 1990. Rat monoclonal antibodies to plant pathogens. In: Bazin, H. (ed.). Rat hybridomas and rat monoclonal antibodies. pp. 433-444. CRC press, Boca Raton, Florida.
Reddy, C.S., J. Godkin, and A.G. Johnson, 1924. Bacterial blight of rye. Journal of Agricultural Research, 28: 1039-1040.
Smith, E.F., L.R. Jones and C.S. Reddy, 1919. The black chaff of wheat. Science, 50: 48.
Zhang, C., 2012. Hybridoma technology for the generation of monoclonal antibodies. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 901: 117-135.