دوره و شماره: دوره 75، شماره 2 - شماره پیاپی 84، اسفند 1386، صفحه 1-155 (در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات در ادامه‌ی مقاله‌ی انگلیسی شماره گذاری شدند (45صفحه)) 
پراکنش و برخی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه‌های ویروس موزائیک کلم‌گل از مزارع کلم‌گل ایران

صفحه 1-25

شیرین فرزادفر؛ غلامحسین مصاحبی؛ علی آهون منش؛ مینا کوهی حبیبی؛ رضا پوررحیم؛ کازوساتو اوشیما؛ علیرضا گلنراقی


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات در ادامه‌ی مقاله‌ی انگلیسی شماره گذاری شدند (45صفحه)
در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (42صفحه)