دوره و شماره: دوره 82، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-80 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (11 صفحه))