با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد رفسنجان

2 دانشجوی دکتری و دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

سن قرمز پستهLygaeuspandurus  یکی از سن‌های زیان‌آور پسته در استان کرمان است. به منظور شناخت بهتر فیزیولوژی این آفت، ضمن تشریح حشرات کامل در زیر استریومیکروسکوپ، روده میانی و غدد بزاقی آنها جدا و به عنوان منبع آنزیمی استفاده شد. سپس، با استفاده از سوبستراهای اختصاصی، فعالیت و برخی از ویژگی‌های کربوهیدرازها تعیین گردید. اسیدیته بهینه برای فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در روده‌ی میانی و غدد بزاقی این آفت به ترتیب، 5 و 6 بدست آمد. بیشینه فعالیت آنزیم‌های آلفا و بتا-گلوکوزیداز روده میانی در اسیدیته 5 و در غدد بزاقی به ترتیب در اسیدیته 5 و 6 مشاهده شد. دمای بهینه برای فعالیت آلفا-آمیلاز در روده میانی و غدد بزاقی به ترتیب 50 و 40 درجه سلسیوس، برای آنزیم‌های آلفا و بتا-گلوکوزیداز روده میانی در دمای 45 درجه سلسیوس و برای آلفا و بتا-گلوکوزیداز غدد بزاقی به ترتیب در دمای 30 و 35 درجه سلسیوس تعیین شد. بیشترین پایداری آنزیم‌های آلفا و بتا-گلوکوزیداز روده میانی در اسیدیته‌ 4 تا 6 مشاهده شد. فعالیت آلفا-آمیلاز روده میانی تحت تأثیر یون‌های کلسیم و منیزیم و نیز EDTA کاهش یافت. بیشترین افزایش فعالیت آلفا-گلوکوزیداز روده میانی مربوط به حضور یون کلسیم و بیشترین افزایش فعالیت بتا-گلوکوزیداز روده میانی مربوط به یون منیزیم بود. بررسی‌های زایموگرام، یک شکل آنزیمی از آلفا و بتا-گلوکوزیداز در روده میانی و غدد بزاقی این حشره را به اثبات رساند. هم‌چنین، زایموگرام‌ها وجود دو ایزوفرم آلفا-آمیلاز در غدد بزاقی و سه ایزوفرم این آنزیم را در روده میانی این حشره نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biochemical characterization of α-amylase and digestive Glucosidase in the pistachio red bug, Lygaeus pandurus (Hemiptera: Lygaeidae)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Hassani 1
  • Minoo Sajadian 2
  • Mohammad Vatanparast 3
  • Vahid Hosseini naveh 2

چکیده [English]

The pistachio red bug, Lygaeus pandurus is one of the most destructive true bugs of pistachio in Kerman province. In order to better understanding about the nutritional physiology of the pest, after dissecting adults under stereomicroscope their midguts and salivary glands were removed. The tissues were homogenized and centrifuged and the supernatants were used as the enzyme source in subsequent experiments. Using specific substrates, carbohydrase activity and some of their characteristics were determined. The optimal pH for activity of a- amylase in the midgut and salivary glands were 5 and 6, respectively. Maximum activity of a- and b- glucosidase were observed at pH 5 in the midgut and at pH 5 and 6, in salivary glands, respectively. Optimal temperature for a-amylase activity in midgut and salivary glands obtained 50 and 40 °C, respectively. Midgut α- and β-glucosidase were optimally active at 45 °C and maximum activity of a and b-glucosidase in salivary glands were determined at 30 and 35 °C, respectively. Midgut a-amylase activity of this pest decreased in presence of Ca2+,Mg2+ andEDTA. Midgut α-glucosidase activity was highest in the presence of Ca2+. In contrast, Mg2+ increased midgut b-glucosidase activity. Zymogram analysis showed one form of a-glucosidase and one form of b-glucosidase in both midgut and salivary glands of this pest. Two isoforms of a-amylase were detected in salivary glands and three isoforms of a-amylase in midgut of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amylase
  • Digestive Glucosidases
  • Lygaeus pandurus