تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله، Physalis divaricata

نوع مقاله: علوم علف‌های هرز

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم‌آباد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

تأثیر عصاره میوه علف‌هرز عروسک پشت‌ پرده یکساله (Physalis divaricata) در تعامل با درجه حرارت، سرمادهی، خراش‌دهی، اسید سولفوریک و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز در قالب ارزیابی‌های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. با کاهش یا افزایش دما فراتر از درجه حرارت بهینه 30 درجه سانتی‌گراد، درصد جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله کاهش یافت. دامنه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله بین دمای 8/14 و 9/45 درجه سانتی‌گراد بود. بر اساس معادله برازش داده شده جوانه‌زنی بهینه (بیش از 70 درصد) در حد‌ فاصل دماهای 3/24 تا 4/36 درجه ‌سانتی‌گراد اتفاق افتاد. تیمار بذور علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله با اسید سولفوریک با غلظت‌‌های 20، 30، 40 و 50 درصد سبب افزایش معنی‌دار جوانه‌زنی بذر شد. نیترات ‌پتاسیم نیز موجب افزایش جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز گردید. افزایش غلظت عصاره آبی میوه عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله بیش از 30 درصد سبب کاهش معنی‌دار جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز شد. متوسط جوانه‌زنی در حضور غلظت 30 درصدی عصاره میوه 43 درصد بود در حالی که با افزایش غلظت عصاره میوه به 40 و 50 درصد میزان جوانه‌زنی به ترتیب به 10 و 2 درصد تقلیل یافت. با افزایش غلظت عصاره میوه، زمان رسیدن به 50% جوانه‌زنی طولانی‌تر شد. این موضوع گویای به تأخیر افتادن جوانه‌زنی بذر در حضور غلظت‌‌های بالای موسیلاژ میوه این علف‌هرز است که به نظر می‌رسد متضمن جوانه‌زنی و رویش آن طی دوره طولانی از فصل رشد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of environmental factors on germination of Ground cherry, Physalis divaricata

نویسندگان [English]

  • S.K. MOUSAVI 1
  • A. R. AHMADI 2
چکیده [English]

Ground cherry (Physalis divaricata) is a summer-annual broadleaf species that has become a problematic weed in summer crops (common bean, soybean, sugarbeet, …) grown in the Lorestan province. Little is known about the effects of environmental factors on ground cherry seed germination. Studies were conducted at the Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan to determine the effects of environmental factors on germination of Ground cherry. Ground cherry seeds germinated over a range of 14.8 to 45.9˚C, with optimum germination (>70%) occurring at 24.3-36.4˚C. Compared to control treatment (distilled water) ground cherry seed treatment with sulfuric acid by concentration of 20, 30, 40 and 50 percent caused significant increase of seed germination. In all level of potassium nitrate concentrations seed germination significantly increased compared to distilled water treatment. Increasing mucilage concentration above 30% dramatically decresed the Ground cherry seed germination. Mean seed germination of ground cherry in presence of mucilage at 30% concentration was 43%, while decreased to 10% and 2% as the mucilage concentration increased to 40 and 50 percent respectively. The time to 50% germination were prolonged as mucilage concentration increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ground cherry (Physalis divaricata)
  • germination
  • temperature
  • Sulfuric Acid
  • potassium nitrat
  • Scarification
  • Chilling