گزارش جدید Sycophila mellea (Curtis, 1831) (Hym.: Chalcidoidea, Eurytomidae) برای ایران ) (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، تبریز، ایران

چکیده

طی جمع‌آوری زنبورهای متعلق به بالا‌خانوادة Chalcidoidea در شمال غرب کشور در بهار و تابستان سال 1386، چندین نمونه از گونة Sycophila mellea (curtis, 1831) از روی گیاهان علفی از منطقه پیام، 10 کیلومتری شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی جمع‌آوری شدند. این گونه از مناطق Palearctic و Nearctic گزارش شده است. نمونه‌های این زنبور در موزه حشره‌شناسی هایک میرزایانس نگهداری می‌شوند. پیش از این از جنس مذکور چهار گونة
S. biguttata، S. binotata، S. submutica وS. variegata نیز توسط نگارنده از ایران گزارش شده است. گونة S. mellea در نمونه‌برداری‌های اخیر از استان‌های شمالی (مازندران و گلستان) نیز مشاهده شد و به نظر می‌رسد در کشور از گسترش وسیعی برخوردار است. بر اساس اطلاعات مندرج در منابع این گونه پارازیتوئید زنبورهای گالزای جنس Tetramesa (از خانوادة Eurytomidae) بر روی گرامینه‌ها می‌باشد. مشخصات مورفولوژیکی که بر اساس آن‌ها می‌توان این گونه را از گونه‌های مجاور تفکیک نمود توسط Claridge (1959), Transactions of the .Society for British Entomology 13: 149-168, Zerova (1995), Kiev, Ukraine, Naukova Dumka Publishers  و Lotfalizadeh & Gharali (2006), Zoology in the Middle East, 40: 77-84 ذکر شده است. مهم‌ترین این مشخصات عبارتند از: رنگ عمومی بدن زرد با یک لکه تیره ی T شکل در قاعده پروپودئوم (Propodeum)، در بال جلو لکه تیره رنگ زیر رگبال Marginal نسبتاً بزرگ بوده و به طرف مرکز بال کم‌رنگ‌تر می‌شود. طول رگبال Marginal کمتر از 3 برابر عرض آن است، رگبالStigmal  بلندتر از رگبال Marginal است، رگبال  Postmarginalعریض بوده و در قسمت قاعده‌ای به رگبال Stigmal چسبیده است، عرض پیش قفسه سینه (Pronotum) تقریباً 5/1 برابر طول آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sycophila mellea (Curtis, 1831) (Hym.: Chalcidoidea, Eurytomidae), new to Iran (Short report)

نویسنده [English]

  • H. A. LOTFALIZADEH
چکیده [English]

During spring and summer of 2007, whilst collecting Chalcidoidea (Hymenoptera) in the North-western parts of Iran, I swept several specimens of Sycophila mellea (Curtis, 1831) from herbaceous plants. These materials were collected from Azarbaijan-e-Sharghi Province, Marand, Peyam. This species is an addition to the Iranian list of the family Eurytomidae and the genus Sycophila.It was hitherto known to occur in the Palearctic and Nearctic regions. The specimens were deposited in Hayk Mirzayans Insects Museum (HMIM) in Tehran. Previously four species of Sycophila (S. biguttata, S. binotata, S. submutica and S. variegata), had been recorded from Iran. It was found in the collected materials from northern provinces of Iran and it seems that S. mellea is a common species which in Iran.
Based on the literatures its chief host is Poaceae gall-maker eurytomids of the genus, Tetramesa. The combination of characters by which it can be distinguish from other species are given by Claridge (1959), Transactions of the Society for British Entomology 13: 149-168, Zerova (1995), Kiev, Ukraine, Naukova Dumka Publishers, and Lotfalizadeh & Gharali (2006), Zoology in the Middle East, 40: 77-84. The main distinctive characters are as follow: Pale species, black T-shaped marking in base of propodeum; submarginal band of forewing well developed but faded in discal area, marginal vein less than 3× as long as wide, stigmal vein longer than marginal vein, postmarginal vein wide partly fused with stigmal vein; pronotum about 1.5× as wide as long.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sycophila mellea