با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسنده

هیات علمی مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

در سال‏ های اخیر، عارضه زنگار میوه سیب در منطقه سمیرم استان اصفهان روی رقم گلدن دلیشز رو به گسترش بوده و این موضوع سبب کاهش کیفیت و ارزش محصول شده است.دو گروه زنگار روی میوه‏ رقم گلدن دلیشز گزارش شده است. گروه اول دارای منشأ ژنتیکی (Falginella et al., 2015) و گروه دوم تابع شرایط محیطی، عوامل فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی، آفات، بیمارگرها و شیوه‏ های مدیریتی هستند. میزان زنگار تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی از جمله شرایط آب‏و‏هوایی (بارندگی، سرما، رطوبت نسبی، کیفیت نور در سطح میوه)، مواد شیمیایی (مواد غذایی، هورمون‏ها یا قارچ‏کش‏ها)، آسیب‏های مکانیکی و خسارت‏ آفات می‌باشد
(Goffinet et al., 2002). علاوه‏بر‏آن، باکتری‏های اپی‏فیت یا مخمرها (Goffinet et al., 2002; Heidarian et al. 2020)،
قارچ بیمارگر سفیدک پودری سیبPodosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmon و کنه زنگار سیب
(Aculus schlechtendali) نیز باعث ایجاد زنگار می‏شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در بروز و توسعه زنگار میوه سیب روی رقم گلدن دلیشز بود. در این‏ راستا، در دو سال متوالی (1397-1396) از سه منطقه کشت عمده سیب در شهرستان سمیرم با اقلیم‏های متفاوت، و در هرمنطقه از سه باغ و در هر باغ 50 میوه، از زمان بروز علائم و در طی فصل رشد میوه تا زمان برداشت سه نوبت نمونه‏برداری تصادفی انجام شد. نمونه ‏ها در آزمایشگاه از نظر نوع زنگار، درصد میوه زنگار زده و شاخص زنگار میوه با توجه به مقیاس‏های درنظر گرفته شده بررسی شدند.
نتایج نشان ‏داد که بر مبنای علائم تیپیک چهار نوع زنگار به شرح زیر روی میوه سیب در باغ‏های سمیرم وجود دارد. 1) زنگار ناشی از قارچ مخمرمانند که در حفره دم میوه رخ میدهد و بافت کرکی قهوه ای در حفره دم میوه تشکیل می‏شود. بیماری‌زایی این عامل ثابت گردیدHeidarian et al. 2020)). 2) زنگار ناشی از سفیدک پودری که حالت برنزه یا خاکستری دارد و ظاهر آن مشبک است. 3) زنگار فیزیولوژیک که نوعی آفتاب‌سوختگی به نام آفتاب‌سوختگی قهوه‌ای است. 4) زنگار ناشی از مصرف مواد شیمیایی مانند کود و آفتکش که اصولاً در محل‌هایی از میوه که احتمال تجمع ذرات وجود دارد رخ می‌دهد و معمولاً با سوختگی شاخه و برگ‌ها همراه است.
نتایج مقایسه میانگین‏های درصد علائم ناشی از هر یک از عوامل فوق نشان‏داد که بیش‏ترین درصد میوه زنگارزده (25/73 درصد) و شاخص زنگار میوه (7/37 درصد) مربوط به قارچ مخمر مانند Aureobasidium pullulans (De Bary) G. Arnaud و کم‏ترین این مقادیر‌ به‌‏ترتیب با 66/1 درصد و 45/1 درصد مربوط به مصرف انواع مواد شیمیایی بود. علاوه‏برآن، نتایج نشان‏دادکه 80 درصد میوه‏های گلدن دلیشز دارای زنگار با درجات مختلف آلودگی هستند که 6/53 درصد آن‏ها در اثر یک عامل و 83/36 درصد در اثر دو یا چند عامل دچار زنگار شده‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of the factors causing fruit russet on Golden Delicious apple in (Semirom) (Short report)

نویسنده [English]

  • Ahmad Heidarian

Agricultural resaech education and extention organization

چکیده [English]

Fruit russeting has been recently widespread on apple fruits cultivar Golden Delicious, resulting in decreased quality and value, in Semirom, Isfahan province, Iran Two groups of fruit russetting have been reported on the Golden Delicious cultivar. The first group has a genetic origin (Falginella et al., 2015) and the second group is related to environmental conditions, physical, mechanical and chemical factors, pests, pathogens and management practices. The amount of russet is affected by various factors such as weather conditions (rainfall, coldness, relative humidity, light quality on the fruit surface), chemicals (nutrients, hormones or fungicides), mechanical injury and pests' damage (Goffinet et al., 2002). In addition, fruit russet could be formed by epiphytic bacteria or yeasts (Goffinet et al., 2002; Heidarianet al. 2020), causative agent of apple powdery mildew (Podospha eraleucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmon) and apple rust mite, Aculus schlechtendali.  The present study aimed to investigate the factors affecting the occurrence and development of fruit rust on Golden Delicious apple cultivar. Therefore, random sampling was performed from three major cultivation regions of Semirom city, having different climates. In each region three orchards were selected and in each orchard, 50 fruits were sampled three times in two consecutive years, from the time of symptom occurrence until harvest time. Samples were inspected in the laboratory in terms of rust type, percentage of russetted fruits (RI%) and fruit russeting index (FRI), based on predetermined scales. The results showed that based on the typical symptoms, there are four types of rust as follows on apple fruit in Semirom orchards. 1) Caused by a yeast-like fungus: It occurs in the stem-end cavity of the fruit, forming a brown fluffy tissue. The pathogenicity of this agent was proven (Heidarian et al. 2020). 2) Rust caused by powdery mildew: It is tan or gray color and has a mesh-like appearance. 3) Physiological rust: It is a type of sunburn called brown sunburn. 4) Rust caused by spraying chemicals such as fertilizers and pesticides: It usually occurs in places of the fruits where there is a possibility of accumulation of particles and is usually associated with burning of foliage. Mean Comparison indicated that the highest percentage of russetted fruits (73.25%) and fruit russeting index (37.7%) belonged to the yeast-like fungus Aureobasidium pullulans and the lowest of these values, 1.66% and 1.45%, respectively belonged to chemical spraying. Moreover, the results showed that 80% of Golden Delicious fruits have russetted with varying degrees of contamination, of which 53.6% were russetted by one factor and 36.83% by two or more factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • russet
  • fungus
  • like yeast
FALGINELLA, L., CIPRIANI, G., MONTE, C., GREGORI, R., TESTOLIN, R., VELASCO, R., TROGGIO, M., and Tartarini, S. 2015. A major QTL controlling apple skin russeting maps on the linkage group 12 of ‘RenettaGrigia di Torriana. BMC Plant Biology, 15: 150.
GOFFINET, M. C., BURR, T. J., and HEIDENRECH, M.C. 2002. Anatomy of apple russet caused by Aureobasidium pullulans. New York Fruit Quarterly, 10: 3–6.
HEIDARIAN, A., NEMATOLLAHI, M.R. and ALMACI, H. 2020.First report of stem-end russeting in apple fruits caused by the yeastlike fungus of Aureobasidium sp. in Iran. Iranian plant pathology, 6(2): 213-216.