با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

10.22092/jaep.2022.359676.1452

چکیده

گونه‌ی جدید Ektaphelenchus golestanensis n. sp. بر اساس داده‌های ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی توصیف شده است. این گونه از نمونه چوب‌های در حال پوسیدن از جنگل‌های استان گلستان، شمال ایران، جداسازی شد. این گونه عمدتاً با داشتن ماده‌هایی به طول 347-378 میکرومتر (کوچکترین گونه توصیف شده جنس تا کنون)، سطوح جانبی دارای سه شیار طولی، ناحیه‌ی سر کمی متمایز از ابتدای بدن و در جلو صاف، استایلت رشد یافته با مجرای مشخص به طول 1/15-6/16 میکرومتر و فاقد گره یا تورم‌های انتهایی، منفذ دفعی در فاصله کمی بیش از طول حباب میانی عقب‌تر از آن، مخرج و راست روده نامشخص، انتهای بدن مخروطی کشیده که به انتها باریک‌تر می‌شود، نر‌ها دارای پاپیل منفرد (P1)، جفت سوم (P3) و چهارم (P4)، آلت نرینه خمیده و جدا از هم ‏به طول 7 تا 10 میکرومتر با کوندیلوس رشد یافته و دم با یک زایده کوتاه در انتها مشخص می‌شود. گونه جدید از نظر ریخت‌شناسی با گونه‌های مشابه با اندازه‌ی کوچک از جنس Ektaphelenchus دارای سه شیار طولی، انتهای بدنه مخروطی و استایلت فاقد گره به نام‌های E. apophysatus، E. joyceae و E. taiwanensis مقایسه شد. علاوه بر آن، با گونه‌های E. goffarti و E. olitorius که دارای شکل انتهایی بدن ماده مشابه و تعداد شیارهای طولی نامشخص بودند و هم‏چنین دو گونه Seinura informis و S. paratenuicaudata به دلیل نداشتن مخرج مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New species of the genus Ektaphelenchus Fuchs, 1937 (Nematoda: Ektaphelenchinae) isolated from dead wood in northern Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Heydari 1
  • Mohammad Reza Atighi 1
  • Majid Pedram 2

1 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Plant Pathology, TMU

چکیده [English]

A new species of the genus Ektaphelenchus, E. golestanensis n. sp., is described and illustrated based on morphological and morphometric characteristics. The new species was isolated from dead wood samples collected from natural forests in Golestan province, northern Iran. E. golestanensis n. sp. is mainly characterized by 347-378 μm long females (the currently shortest representative species of the genus), having three lines in lateral field, slightly offset cephalic region flat in the anterior end, well-developed stylet, 15.1-16.6 μm long, having a wide lumen and lacking basal knobs or swellings, excretory pore slightly more than one metacorpus length posterior to it, functional rectum and anus absent, posterior body region (tail) conical, narrowing towards the end, males with single precloacal papilla (P1), and paired third and fourth caudal papillae (P3 and P4), arcuate and separate spicules 7-10 μm long along arc line with well-developed wide condylus, and tail with a small mucron at the terminus. The new species was morphologically compared with typologically similar small-sized species of Ektaphelenchus having three lines in the lateral field, conical posterior body end and stylet lacking basal knobs, namely E. apophysatus, E. joyceae and E. taiwanensis. It was further compared with E. goffarti and E. olitorius having a similar female posterior body end shape and unknown number of incisures in the lateral field, as well as Seinura informis and S. paratenuicaudata due to having obscure rectum and anus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • morphometric data
  • predatory
  • taxonomy