با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گونه­ ی جدید Ektaphelenchus golestanicus n. sp.  بر اساس داده­های ریخت­شناسی و ریخت­ سنجی توصیف شده است. این گونه از نمونه چوب‌های در حال پوسیدن از جنگل­های استان گلستان، شمال ایران، جداسازی شد. این گونه عمدتاً با داشتن ماده‌هایی به‌ طول 347-378 میکرومتر (کوچکترین گونه توصیف شده جنس تا کنون)، سطوح جانبی دارای سه شیار طولی، ناحیه‌ی سر کمی متمایز از ابتدای بدن و در جلو صاف، استایلت رشد یافته با مجرای مشخص به طول 1/15-6/16 میکرومتر و فاقد گره یا تورم ­های انتهایی، منفذ دفعی در فاصله کمی بیش از طول حباب میانی عقب­تر از آن، مخرج و راست روده نامشخص، انتهای بدن مخروطی کشیده که به انتها باریک­تر میشود، نر­ها دارای پاپیل منفرد (P1)، ظاهرا فقدان جفت دوم پاپیلهای کلواکی (P2) و وجود جفت سوم پاپیلهای دمی (P3)، آلت نرینه خمیده و جدا از هم ‏به طول 7 تا 10 میکرومتر با کوندیلوس رشد یافته و دم با یک زایده کوتاه در انتها مشخص می­شود. گونه جدید از نظر ریخت‌شناسی با گونه‌های مشابه با اندازه‌ی کوچک از جنس Ektaphelenchus دارای سه شیار طولی، انتهای بدنه مخروطی و استایلت فاقد گره به نام­های E. apophysatus، E. joyceae و E. taiwanensis مقایسه شد. علاوه بر آن، با گونه‌هایE. goffarti و E. olitorius که دارای شکل انتهایی بدن ماده مشابه و تعداد شیارهای طولی نامشخص بودند و هم‏چنین دو گونه Seinura informis و S. paratenuicaudata به‌دلیل نداشتن مخرج مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New species of the genus Ektaphelenchus Fuchs, 1937 isolated from dead wood in northern Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Heydari 1
  • Mohammad Reza Atighi 1
  • Majid Pedram 2

1 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Plant Pathology, TMU

چکیده [English]

A new species of the genus Ektaphelenchus, E. golestanicus n. sp., is described and illustrated based on morphological and morphometric characteristics. The new species was isolated from dead wood samples collected from natural forests in Golestan province, northern Iran. E. golestanicus n. sp. is mainly characterized by 347-378 μm long females (the currently shortest representative species of the genus), having three lines in lateral field, slightly offset cephalic region flat in the anterior end, well-developed stylet, 15.1-16.6 μm long, having a wide lumen and lacking basal knobs or swellings, excretory pore slightly more than one metacorpus length posterior to it, functional rectum and anus absent, posterior body region (tail) conical, narrowing towards the end, males with single precloacal papilla (P1), the second cloacal pair (P2) apparently lacking, and paired third caudal papillae (P3), arcuate and separate spicules 7-10 μm long along arc line with well-developed wide condylus, and tail with a small mucron at the terminus. The new species was morphologically compared with typologically similar small-sized species of Ektaphelenchus having three lines in the lateral field, conical posterior body end and stylet lacking basal knobs, namely E. apophysatus, E. joyceae and E. taiwanensis. It was further compared with E. goffarti and E. olitorius having a similar female posterior body end shape and unknown number of incisures in the lateral field, as well as Seinura informis and S. paratenuicaudata due to having obscure rectum and anus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • morphometric data
  • predator
  • taxonomy
ALVANI, S., E. MAHDIKHANI-MOGHADAM, R. M. GIBLIN-DAVIS, and M. PEDRAM. 2016. Description of Ektaphelenchus berbericus n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from eastern Iran. Nematology 18: 1063-1077. DOI: 10.1163/1568541100003015
ANDRÁSSY, I. 1957. Aphelenchoides citri n. sp., ein neuer Wurzelparasit der Zitrone. Nematologica 2: 238-241. DOI: 10.1163/187529257X00257.
BAUJARD, P. 1984. Remarques sur la sous-famille des Ektaphelenchinae Paramonov, 1964 et proposition d’Ektaphelenchoides n. gen. (Nematoda: Aphelenchoididae). Revue de Nématologie 7: 147-171.
CHATURVEDI, Y. and KHERA, S. 1977. Caballeroides olitorius, gen. nov., (Nematoda: Aphelenchoididae) from the rhizosphere of jute. In: Excerta parasitological en memoria del Doctor Eduardo Caballero y Caballero. University of Mexico, pp. 419-422.
CHRISTIE, J. R. 1939. Predaceous nematodes of the genus Aphelenchoides from Hawaii. Journal of the Washington Academy of Science 29: 161-170.
DE GRISSE, A. T. 1969. Redescription ou modification de quelques techniques utilisées dans l’étude des nematodes phytoparasitaires. Mededelingen van de Rijks Faculteit Landbouwwetenschappen Gent 34: 351-369.
FUCHS, A. G. 1931. Seinura gen. nov. Zoologischer Anzeiger 94: 226-228.
FUCHS, A. G. 1937. Neue parasitische undhalbparasitische Nematoden bei Borkenkäfern und einige andere Nematoden. I. Teil. Zoologische Jahrbücher,
Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 70: 291-380.
GAGARIN, V. G. 2001. Seinura informis sp. n. from European Russia and a key to species of the genus Seinura Fuchs, 1931 (Nematoda: Aphelenchoididae). Zoosystematica Rossica 9: 19-23.
GERAERT, E. 1962. De nematodenfauna in en om de wortels van Musa paradisiaca normalis. In: Bijdragen tot de kennis der plantenparasitaire en der vrijlevende nematoden van kongo. II. Ghent, Belgium, Instituut voor Dierkunde, Laboratorium voor Systematiek Rijksuniversiteit, pp. 1-73.
GOLHASAN, B., M. ABDOLLAHPOUR, Y. FANG, J. ABOLAFIA and R. HEYDARI. 2019. Description of Ektaphelenchus cupressi n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran. Nematology 18: 679-691. DOI: 10.1163/15685411-00003245.
GOODEY, J. B. 1960. The classification of the Aphelenchoidea Fuchs, 1937. Nematologica 5: 111-126. DOI: 10.1163/187529260X00488.
GOODEY, T. 1928. The species of the genus Aphelenchus. Journal of Helminthology 6: 121-160. DOI: 10.1017/S0022149X00029916.
GREWAL, P. S., M. R. SIDDIQI and P. T. ATKEY. 1992. Aphelenchoides richardsoni sp. nov. and Seinura paynei sp. nov. from mushrooms in the British Isles and S. obscura sp. nov. from India (Nematoda: Aphelenchina). Afro-Asian Journal of Nematology 1: 204-211.
GU, J., J. WANG and X. CHEN. 2013. Description of Ektaphelenchus taiwanensis n. sp. Nematoda: Ektaphelenchinae) found in packaging wood from Taiwan. Nematology 15: 329-338. DOI: 10.1163/15685411-00002676.
GU, J., M. PEDRAM, Y. FANG, H. LI and F. JAHANSHAHI AFSHAR. 2019a. New data on a rare ektaphelenchid species, Ektaphelenchus joyceae Kaisa, Harman & Harman, 1995 (Rhabditida: Ektaphelenchinae) with its first molecular phylogenetic study Iran. Iranian journal of Animal Biosystematics 15: 61-75.
GU, J., M. MARIA, Y. FANG and L. LIU. 2019b. Description of Ektaphelenchus koreanus n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchidae) with morphometrical notes on the Ektaphelenchus species. Journal of Nematology 51: 1-13. DOI: 10.21307/jofnem2019-049.
GU, J., M. MARIA, L. LIU and M. PEDRAM. 2020. Description of Seinura italiensis n. sp. (Tylenchomorpha: Aphelenchoididae) found in the medium soil imported from Italy. Journal of Nematology 52: 1-11. DOI: 10.21307/jofnem-2020-018.
GU, J., M. MUNAWAR, J. E. PALOMARES-RIUS and P. CASTILLO. 2021. New alien and native ektaphelenchid nematodes (Tylenchomorpha: Ektaphelenchinae) from China with details on host association and geographical distribution. European Journal of Plant Pathology 161: 123-145DOI: 10.1007/s10658-021-02308-6.
HEYDARI, F. and M. PEDRAM. 2021. Description of Ektaphelenchus masseyi n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) found in dead wood, from Iran. Nematology 23: 517-528. DOI 10.1163/15685411-bja10057.
HUNT, D. J. 2008. A checklist of the Aphelenchoidea (Nematoda: Tylenchina). Journal of Nematode Morphology and Systematics 10: 99-135.
KAISA, T. R., A. L. HARMAN and D. M. HARMAN. 1995. Two new species of Aphelenchoididae (Nemata) from declining red pine in Maryland. Journal of Nematology 27: 213-221. PMID: 19277282.
KAKULIA, G. A. 1967. [New nematode genus, Devibursaphelenchus n. g. (Nematoda: Aphelenchoididae).] Soobschcheniya Akademii Nauk Gruzinskoi SSR 47: 439-443. (InRussian).
KANZAKI, N. and R. M. GINLIN-DAVIS. 2012. Aphelenchoidea. In: Manzanilla-López, R.H. & Marbán-Mendoza, N. (Eds). Practical plant nematology. Jalisco, Mexico, Colegio de Postgraduados and Mundi-Prensa, Biblioteca Básica de Agricultura, pp. 161-208.
KANZAKI, N., T. EKINO, K. HAMAGUCHI and Y. TAKEUCHI-KANEKO. 2021. Three Seinura species from Japan with a description of S. shigaensis n. sp. (Tylenchomorpha: Aphelenchoididae). PLOS ONE 16: e0244653 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.024465.
MIRAEIZ, E., R. HEYDARI, Y. ADELDOOST and W. YE. 2017. Description of Ektaphelenchus oleae n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from Iran. Nematology 19: 1123-1134. DOI: 10.1163/15685411-00003112.
PARAMONOV, A. A. 1964. Fundamentals of phytohelminthology. Vol. II. Taxonomy of phytonematodes Nauka Moscow, p. 466 (In Russian).
PEDRAM, M., 2019. Two Ektaphelenchinae Paramonov, 1964 (Nematoda: Rhabditida) from Iran have tripartite stylet, with similar observations in other species. PLOS ONE 14: e0215731. DOI: 10.1371/journal.pone.0215731.
RÜHM, W. 1956. Die Nematoden der Ipiden. Parasitologische SchriftenReihe 6: 1-435.
SIDDIQI, M. R. 2000. Tylenchida, Parasites of Plants and Insects, 2nd ed., CAB International, Wallingford, p. 833.
SKRJABIN, K. I., N. P. SHIKHOBALOVA, A. A. SOBOLEV, A. A. PARAMONOV and V. E. SUDARIKOV. 1954 [Descriptive catalogue of parasitic nematodes. Camallanata, Rhabditata, Tylenchata, Trichocephalata, Dioctophymata and the distribution of parasitic nematodes in their hosts.] In: Skrjabin, K. I. (Ed.). Opredelitel’ Paraziticheskikh Nematod 4, Izdatel’stvo Akademii Nauka, Moskva, SSSR.
WHITEHEAD, A. G. and J. R. HEMMING. 1965. A comparison of some quantitative methods for extracting small vermiform nematodes from soil. Annals of Applied Biology 55: 25-38. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1965.tb07864.x.