با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 استادیار بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

10.22092/jaep.2023.359240.1446

چکیده

در طی سال‌های 98-1397، با هدف ردیابی بیماری باکتریایی گال طوقه در استان آذربایجان غربی، از باغات آلو، گیلاس و سیب در شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس و نقده بازدید به‌عمل آمد. در مجموع 32 جدایه ایجادکننده گال روی طوقه گیاه گوجه‌فرنگی، جهت بررسی سایر ویژگی‌ها انتخاب شدند. سویه‌های بیماری‌زا گرم منفی، متحرک و هوازی بودند. برخی از ویژگی-های فنوتیپی با سویه‌های مولد گال گزارش شده از ایران در مطالعات قبلی تفاوت داشت که بیانگر ناهمگن بودن این سویه‌ها در ایران است. شناسایی مولکولی سویه‌ها بر اساس ژن‌های virD2، ipt و virC و با استفاده از چهار جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد درختان میوه هسته‌دار و دانه‌دار مورد بررسی، توسط باکتری Agrobacterium tumefaciens آلوده شده‌اند. هیچ‌گونه تداخلی در عملکرد آغازگرهای ذکر شده در آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه مشاهده نشد، بنابراین این روش شناسایی دقیق به جهت صرفه‌جویی در زمان و مصرف مواد مولکولی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of bacterial agents involved in tumor formation on plum, sweet cherry and apple trees

نویسندگان [English]

  • Kayvan Farri 1
  • Maryam Khezri 2
  • Masoud Abrinbana 3
  • Mina Rastgou 4

1 Former M.Sc. student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Assistant professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

3 Associate professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

4 Assistant professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

During 2018 and 2019, a survey was carried out on the detection of bacterial crown gall disease on plum, sweet cherry and apple trees in Urmia, Khoy, Salmas, and Naghadeh in West Azarbaijan province. In total, 32 isolates causing gall on the crown of tomato seedlings were selected to identify further characteristics. Pathogenic strains were gram-negative, motile, and aerobic. In some of the phenotypic characteristics, differences were observed compared to the previous reports. These results indicate the existence of heterogeneity among Iranian strains. Molecular identification of strains was based on virD2, ipt, and virC genes using four specific primer pairs. The results of this research showed that the tested stone and pome fruit trees were infected with Agrobacterium tumefaciens No interference was observed in the function of the mentioned primers in the multiplex polymerase chain reaction. Thus, this accurate identification method is recommended by saving time and consumption of molecular materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crown gall
  • Agrobacterium tumefaciens
  • virD2
  • ipt
  • West Azerbaijan