با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 دانشجو سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر باکتری هم‌زیست درون سلولی Wolbachia روی قدرت جستجو، زمان دست­یابی و درصد خروج زنبورهای Trichogramma brassicae ماده­زا (A)، دوجنسی طبیعی B)) و دوجنسی درمان­شده با آنتی‌بیوتیک (CB) در آزمایشگاه و سردخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش واکنش تابعی این سه جمعیت نسبت به تراکم­های مختلف تخم پروانه آرد، از نوع دوم (ІІ) به دست آمد و بین قدرت جستجو (a) و زمان دست‌یابی (Th) آنها تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج حاصل از ذخیره‌سازی کوتاه مدت در سردخانه، میانگین کل درصد خروج زنبورهای دوجنسی طبیعی، ماده‌زای آلوده به باکتری و دوجنسی درمان شده با آنتی‌بیوتیک پرورش یافته در 20 درجه سلسیوس به‌طور معنی‌داری نسبت به دمای 25 درجه بیشتر بود. اما در دوره‌های ذخیره‌سازی مشابه، هر سه جمعیت از نظر درصد خروج بدون تفاوت معنی‌دار در گروه‌‌های مشترک قرار گرفتند. با توجه به نتایج این بررسی و یافته‌های قبلی، با فراهم نمودن شرایط بهینه تکثیر و نگهداری لاین‌های آلوده به Wolbachia، استفاده از زنبورهای تک­جنسی در مقایسه با دوجنسی طبیعی می‌تواند دارای مزیت نسبی باشد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Wolbachia symbiotic bacterium on some biological characteristics of Trichogramma brassicae in laboratory and cold storage conditions

نویسندگان [English]

  • Shahram Farrokhi 1
  • Fakhere Hosseini 2
  • Jalal Shirazi 3
  • Ali Ahadiyat 4

1 Biological Control Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection

2 former MSc student of Plant Protection Dept., College of Agriculture and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Plant Protection Dept., College of Agriculture and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of the intracellular symbiotic Wolbachia bacteria on attack rate (a), handling time (Th) and emergence rate of Wolbachia infected asexual (A), natural bisexual (B) and cured bisexual by antibiotic (CB) strains of Trichogramma brassicae was studied under laboratory and cold storage conditions. The evaluation of functional response of the Trichogramma strains exposed to different densities of Ephestia kuehniella eggs revealed type II, and no significant difference was observed between the attack rate and their handling time. Based on the results of short-term cold storage, the hatching rate of all three populations reared at 20°C was higher than populations reared at 25°C, and statistically had a significant difference. However, in similar storage periods, the populations infected (A) and non-infected (B and CB) were in the same groups with no significant difference in terms of the emergence rate. According to the results of this study and previous findings, by providing optimal conditions for reproduction and maintenance of Wolbachia infected lines, the use of thelytokous Trichogramma wasps would be more economical compared with natural sexual populations, which is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional response
  • parthenogenesis inducing
  • storage
  • thelytokous parasitoid
AESCHLIMANN, J.P. 1990. Simultaneous occurrence of thelythoky and bisexuality in hymenopteran species, and its implications for the biological control of pests. Entomophaga 35: 3-5.
ALLAHYARI, H., P. AZMAYESHFARD, J. NOZARI, 2004. Effects of host on functional response of offspring in two populations of Trissolcus grandis on the sunn pest. Journal of Applied Entomology 128: 39-43.
ALMEIDA, R.P. 2004. Trichogramma and its relationship with Wolbachia: Identification of Trichogramma species, phylogeny, transfer and costs of Wolbachia symbionts. Ph.D. thesis, Wageningen University, The Netherlands. 142 pp.
BALE, J.S., J.C. VAN LENREREN, F. BIGLER, 2008. Biological control and sustainable food production. Philosophical of the Transactions Royal Society B., 363: 761-776.
CHERIF, A., R. MANSOUR, K. GRISSA-LEBDI, 2021. The egg parasitoids Trichogramma: from laboratory mass rearing to biological control of lepidopteran pests. Biocontrol Science and Technology, 31(7): 661-693.
COLL, M., R.L. RIDGWAY, 1995. Functional and numerical response of Orius insidiusus (Heteroptera: Anthocoridae) to its prey in different vegetable crops. Annals of the Entomological Society of America, 88: 732-738.
DE CLERCQ, P., J. MOHAGHEGH, L. Tirry, 2000. Effect of host plant on the functional response of the predator Podisus maculiventris (Heteroptera: Pentatomidae). Biological Control, 18: 65-70.
EBRAHIMI, V., A. ASHOURI, P.F. RUGMAN-JONES, A.R.I. LINDSEY, M. JAVAN-NIKKHAH, R. STOUTHAMER, 2019. Using parthenogenesis-inducing wolbachia for the selection of optimal lines of the egg parasitoid Trichogramma pretiosum for use in biocontrol. Entomologia Experimentalis et Applicata, 167: 241-251.
EBRAHIMI, E., B. PINTUREAU, M. SHOJAI, 1998. Morphological and enzymatic study of the genus Trichogramma in Iran. Applied Entomology and Phytopathology, 66 (1&2): 39-43. (In Persian with English summary)
FARROKHI, S. 2010. Evaluation of the affect of Wolbachia on some biological characteristics of a Trichogramma brassicae thelytokous population. Ph.D. thesis. University of Tehran, Iran. (in Persian with English summary)
FARROKHI, S., A. ASHOURI, M.E. HUIGENS, P. VERBAARSCHOT, 2010a. Horizontal transmission of Wolbachia in Trichogramma wasps (Hym., Trichogrammatidae). Iranian Journal of Plant Protection Science, 41(2): 315-325.
FARROKHI, S., A. ASHOURI, J. SHIRAZI, H. ALLAHYARI, M.E. HUIGENS, 2010b. A comparative study on the functional response of Wolbachia-infected and uninfected forms of the parasitoid wasp Trichogramma brassicae. Insect science jornal, 10: 167.
FARROKHI, S., H. DADPOUR MOGHANLOO, J. SHIRAZI, M.R. ATTARAN, 2023. Evaluation of asexual Wolbachia-infected Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) performance in greenhouse and field conditions. Journal of Entomological Society of Iran, 43(1): 1-10.
FARROKHI, S., HUIGENS, M.E., R. ZARE, P. VERBAARSCHOT, 2012. Detection of Wolbachia bacterium in Iranian strain of Trichogramma brassicae (Hym., Trichogrammatidae). Journal of Entomological Society of Iran, 32(2): 49-69.
FARROKHI, S., J. SHIRAZI, M.R. ATTARAN, 2013. Wolbachia effect on olfactory responses and parasitism rate of Trichogramma brassicae in laboratory conditions. Biocontrol in Plant Protection, 1(1): 65-79.
GRENIER, S., S.M. GOMES, B. PINTUREAU, F. LASSABLIERE, P. BOLLAND, 2002. Use of tetracycline in larval diet to study the effect of Wolbachia on host fecundity and clarify taxonomic status of Trichogramma species in cured bisexual lines. Journal of Invertebrate Pathology, 80: 13-21.
HADAEGH, M. 2005. Effect of short storage on some biological and quality characteristics of Trichogramma brassicae Bezd. In two pupal stages and different temperatures. MSc. thesis. Isfahan University of Technology, Iran. (in Persian with English summary)
HASSAN, S.A. 1990. A simple method to select effective Trichogramma strains for use in biological control. In: Trichogramma and other egg parasitoids (Eds. WAJNBERG, E. and VINSON, S.B.), pp. 201–205. Les Colloques de l'INRA 56.
HASSEL, M.P. 1978. The dynamics of arthropod predatory-prey systems. Princeton University Press.
HOHMANN, C.L., R.F. LUCK, 2000. Effect of temperature on the development and thermal requirements of Wolbachia-infected and antibiotically cured Trichogramma kaykai Pinto & Stouthamer (Hym., Trichogrammatidae). Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, 29: 497-505.
HOHMANN, C.L., R.F. LUCK, R. STOUTHAMER, 2001. Effect of Wolbachia on the survival and reproduction of Trichogramma kaykai Pinto & Stouthamer (Hym., Trichogrammatidae). Neotropical Entomology, 30(4): 607-612.
HOSSEINI, F. 2011. Evaluation of some biological characteristics and applied aspects of a Trichogramma brassicae thelytokous population in the laboratory and field conditions. M.Sc. thesis. Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry. Islamic Azad University Science and Research Branch, Iran.73 pp. (in Persian with English summary)
HUIGENS, M.E. 2003. On the evolution of the Wolbachia-induced parthenogenesis in Trichogramma wasps. Ph.D. thesis, Wageningen University, The Netherlands. 183 pp.
HUIGENS, M.E., R.F. LUCK, R.H.G. KLAASSEN, M.F.P.M. MAAS, M.J.T.N. TIMMERMANS, R. STOUTHAMER, 2000. Infectious parthenogenesis. Nature, 405: 178-179.
HUIGENS, M.E., R. STOUTHAMER, 2003. Parthenogenesis associated with Wolbachia. In: Insect symbiosis (Eds. K. BOURTZIS and T.A. MILLER), pp. 247-266. CRC Press.
JULIANO, S.A. 2001. Nonlinear curve fitting: predation and functional curves. In: Design and analysis of ecological experiments, 2nd edn (Eds. S.M. Cheiner and J. Gurven), pp. 159–182. Chapman & Hall.
JULIANO, S.A., F.M. WILLIAMS, 1985. On the evolution of handling time. Evolution, 39: 212-215.
KARIMIAN, Z. 1998. Bioecology of Trichogramma brassicae in paddy fields of Guilan province. M.Sc. thesis. Faculty of Agriculture. University of Guilan, Iran, 99 pp. (in Persian with English summary)
KAZMER, D.J., R.F. LUCK, 1995. Size fitness relationships in a field population of the egg parasitoid Trichogramma pretiosum. Ecology, 76: 412-425.
KISHANI FARAHANI, H., A. ASHOURI, S.H. GOLDANSAZ, S. FARROKHI, A. AINOUCHE, J. VAN BAAREN, 2015. Does Wolbachia infection affect decision-making in a parasitic wasp? Entomologia Experimentalis et Applicata, 155: 102–116.
LI, S.Y., D.E. HENDERSON, J.H. MYERS, 1994. Selection of suitable Trichogramma species for potential control of the blackheaded fireworm infesting cranberries. Biological Control, 4: 244-248.
MEER, VAN M.M.M., F. VAN KAN, STOUTHAMER, R. 1999. Spacer 2 region and 5S rDNA variation of Wolbachia strains involved in cytoplasmic incompatibility or sex ratio distortion in arthropods. Letters in Applied Microbiology, 28: 17-22.
MESSINA, F.J., J.B. HANKS, 1998. Host plant alters the shape of the functional response of an aphid predator (Coleoptera: Coccinellidae). Environmental Entomology, 27: 1196-1202.
MIURA, K., Y. TAGAMI, 2004. Comparison of life history characters of arrhenotokous and Wolbachia-associated thelytokous Trichogramma kaykai Pinto and Stouthamer (Hym., Trichogrammatidae). Annals of the Entomological Society of America, 97(4): 765-769.
MOEZIPOUR, M., M. KAFIL, H. ALLAHYARI, 2008. Functional response of Trichogramma brassicae at different temperatures and relative humidities. Bulletin of Insectology, 62(2): 245-250.
MOHAGHEGH, J., P. DE CLERCQ, L. TIRRY, 2001. Functional response of the predators Podisus maculiventris (Say) and Podisus nigrispinus (Dallas) (Heteroptera: Pentatomidae) to the beet armyworms, Spodoptera exigua (Hübner) (Lep., Noctuidae): effect of temperature. Journal of Applied Entomology, 125: 131-134.
MUNYANEZA, J., J.J. OBRYCKI, 1997. Functional response of Coleomegilla maculata (Coleoptera: Coccinelidae) to Colorado potato beetle eggs (Col., Chrysomelidae). Biological Control, 8: 215-224.
NAZERI, M., A. ASHOURI, M. HOSSEINI, 2015. Can Wolbachia infection improve qualitative characteristics of Trichogramma brassicae reared on cold stored eggs of the host? International Journal of Pest Management, 61(3): 243-249.
OVERHOLT, W.A., SMITH, Jr. 1990. Comparative evaluation of three exotic insect parasites (Hymenoptera: Braconidae) against southwestern corn borer (Lep., Pyralidae) in corn. Environmental Entomology, 19: 345-356.
PINTUREAU, B., GRENIER, S., A. HEDDI, H. CHARLES, 2002. Biodiversity of Wolbachia and of their effects in Trichogramma (Hym., Trichogrammatidae). Annales de la Société Entomologique de France (n.s.), 38(4): 333-­­338.
PINTUREAU, B., J. PIZZOL, P. BOLLAND, 2003. Effects of endosymbiotic Wolbachia on the diapause in Trichogramma hosts and effects of the diapause on Wolbachia. Entomologia Experimentalis et Applicata, 106: 193-200.
RUNJIE, Z., K.L. HEONG, I.T. DOMINGO, 1996. Relationship between temperature and functional response in Cardiochiles philippinensis (Hymenoptera: Braconidae), a larval parasitoid of Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae). Environmental Entomology, 28: 1321-1324.
SHI, Z.H., S.S. LIU, W.L. XU, J.H. HE, 1993. Comparative studies on the biological characteristics of geographic/host populations of Trichogramma dendrolimi in China. III. Response to temperature and humidity. China Journal of Biological Control, 9: 97-101.
SILVA, I.M.M.S. 1999. Identification and evaluation of Trichogramma parasitoids for biological pest control. Ph.D. thesis, Wageningen University, The Netherlands, 151 pp.
SILVA, I.M.M.S., M.M.M. VAN MEER, M.M. ROSKAM, A. HOOGENBOOM, G. Gort, R. STOUTHAMER, 2000. Biological control potential of Wolbachia-infected versus uninfected wasps: Laboratory and greenhouse evaluation of Trichogramma cordubensis and T. deion strains. Biocontrol Science and Technology, 10: 223-238.
STOUTHAMER, R. 1997. Wolbachia-induced parthenogenesis. In: Influential passengers: Inherited microorganisms and arthropod reproduction (Eds. O'NEILL, S.L., A.A. HOFFMANN, WERREN J.H.), pp. 102-124. Oxford University Press, Oxford.
STOUTHAMER, R. 2003. The use of unisexual wasps in biological control. In: Quality control and production of biological control agents: theory and testing procedures (Ed. VAN LENTEREN, J.C.), pp. 93–113. CABI Publishing, Wallingford.
STOUTHAMER, R., J.A.J. BREEUWER, G.D.D. HURST, 1999. Wolbachia pipientis: Microbial manipulator of arthropod reproduction. Annual Review of Microbiology, 53: 71-102.
STOUTHAMER, R., D.J. KAZMER, 1994. Cytogenetics of microbe-associated parthenogenesis and its consequences for gene flow in Trichogramma wasps. Heredity, 73: 317-327.
STOUTHAMER, R., R.F. LUCK, 1993. Influence of microbe-associated parthenogenesis on the fecundity of Trichogramma deion and T. pretiosum. Entomologia Experimentalis et Applicata, 67: 183-192.
TAGAMI, Y., K. MIURA, R. STOUTHAMER, 2001. How does infection with parthenogenesis-including Wolbachia reduce the fithness of Trichogramma? Invertebrate pathology, 78: 267-271.
TAGAMI, Y., K. MIURA, R. STOUTHAMER, 2002. Positive effect of fertilization on the survival rate of immature stages in a Wolbachia-associated thelytokous line of Trichogramma deion and T. kaykai. Entomologia Experimentalis et Applicata, 105: 165-167.
WANG, B., D.N. FERRO, 1998. Functional response of Trichogramma ostriniae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) to Ostriniae nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory and field conditions. Environmental Entomology, 27: 752-758.       
WANG, Z., S.M. SMITH, 1996. Phenotypic differences between thelytokous and arrhenotokous Trichogramma minutum from Zeiraphera canadensis. Entomologia Experimentalis et Applicata, 78: 315-323.
ZANG, L.S., S. WANG, F. ZHANG, N. DESNEUX, 2021. Biological control with Trichogramma in China: History, present status, and perspectives. Annual Review of Entomology, 66: 463-484.