با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 دانشجو سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22092/jaep.2023.361555.1473

چکیده

در برخی از بندپایان از جمله زنبورهای تریکوگراما، بکرزایی اغلب توسط باکتری همزیست درون سلولی Wolbachia القا می‌شود. به‌عنوان یک نتیجه مثبت کاربردی، جمعیت‌های زنبور تریکوگراما با تولید نتاج ماده بیشتر، کارایی بیشتری به‌دست خواهند آورد. در این پژوهش، تأثیر این باکتری روی قدرت جستجو، زمان دست‌یابی و درصد خروج زنبورهای Trichogramma brassicae ماده‌زا (A)، دوجنسی طبیعی B)) و دوجنسی درمان‌شده با آنتی‌بیوتیک (CB) در آزمایشگاه و سردخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش واکنش تابعی این سه جمعیت نسبت به تراکم‌های مختلف تخم پروانه آرد، از نوع دوم (ІІ) به دست آمد و بین قدرت جستجو (a) و زمان دست‌یابی (Th) آنها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد و پراسنجه‌های مزبور در جمعیت‏‏های دوجنسی طبیعی، ماده‌زای آلوده به باکتری و دوجنسی درمان شده به‌ترتیب h-13016/0 و h7684/0؛ h-12393/0 و h7862 /0؛ h-12525/0 و h7701/0 به‌دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از ذخیره‌سازی کوتاه مدت در سردخانه، میانگین کل درصد خروج زنبورهای دوجنسی طبیعی، ماده‌زای آلوده به باکتری و دوجنسی درمان شده با آنتی‌بیوتیک پرورش یافته در C˚20 به‌طور معنی داری نسبت به دمای 25 درجه بیشتر بود. اما در دوره‌های ذخیره‌سازی مشابه، هر سه جمعیت‌ از نظر درصد خروج بدون تفاوت معنی‌دار در گروه‌‌های مشترک قرار گرفتند. با توجه به نتایج این بررسی و یافته‌های قبلی، با فراهم نمودن شرایط بهینه تکثیر و نگهداری لاین‌های آلوده به Wolbachia، استفاده از زنبورهای تک‌جنسی در مقایسه با دوجنسی طبیعی دارای مزیت نسبی خواهد بود. با این وجود بررسی‌های تکمیلی، جنبه‌های اقتصادی تولید انبوه و کارایی آنها را در مزرعه اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Wolbachia symbiotic bacterium on some biological characteristics of Trichogramma brassicae in laboratory and cold storage conditions

نویسندگان [English]

  • Shahram Farrokhi 1
  • Fakhere Hosseini 2
  • Jalal Shirazi 3
  • Ali Ahadiyat 4

1 Biological Control Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection

2 former MSc student of Plant Protection Dept., College of Agriculture and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Plant Protection Dept., College of Agriculture and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In some groups of arthropods including Trichogramatids, parthenogenesis is mostly induced by intracellular symbiotic Wolbachia bacteria. As a positive practical consequence, Trichogramma populations gain higher efficiency by production more female offspring. In this research, the effect of symbiotic bacteria on attack rate (a), handling time (Th) and emergence rate of Wolbachia infected asexual (A), natural bisexual (B) and cured bisexual by antibiotic (CB) strains of Trichogramma brassicae was studied under laboratory and cold storage conditions. The evaluation of functional response of the Trichogramma strains exposed to different densities of Ephestia kuehniella eggs revealed type II. Besides, all three populations were not significantly different regarding their host handling time and attack rate being 0.7862h and 0.2393h-1; 0.7684h and 0.3016h-1; and 0.7701h and 0.2525h-1 in A, B and CB populations, respectively. Based on the results of short-term cold storage, the hatching rate of all three populations reared at 20°C was higher than populations reared at 25°C, and statistically had a significant difference. However, in similar storage periods, the populations infected (A) and non-infected (B and CB) were in the same groups with no significant difference in terms of the emergence rate. According to the results of this study and previous findings, by providing optimal conditions for reproduction and maintenance of Wolbachia infected lines, the use of thelytokous Trichogramma wasps would be more economical compared with natural sexual populations. However, complementary studies will shed light on more issues of their mass rearing costs and efficiency at the field level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thelytokous parasitoid
  • functional response
  • storage
  • parthenogenesis inducing