با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، کرمان، ایران

2 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

3 استادیار بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، کرمان، ایران

4 استادیار ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/jaep.2023.362756.1483

چکیده

در این پژوهش پتانسیل گونه‌های Trichoderma در مهار زیستی نماتد ریشه‌گرهی از مسیرتغییرات ترکیبات بیوشیمیایی درگیر در دفاع القایی در دانهال پسته بررسی شد. ترکیبات زیستی تریکودرما شامل سوسپانسیون اسپور و عصاره خام به دو روش خاک کاربرد و محلول‌پاشی استفاده شدند. نتایج آزمون‌های بیوشیمیایی مشخص کرد که این محرک‌ها موجب تجمع آنزیم‌های پراکسیداز (POX)، پلی‌فنل‌اکسیداز (PPO)، فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز (PAL) و ترکیبات فنلی دانهال‌ها و در نتیجه افزایش مقاومت آن‌ها در برابر بیمارگر شدند. ترکیبات زیستی و سویه‌های تریکودرما نسبت به ترکیبات شیمیایی از نظر افزایش سطح آنزیم و دوام آن در گیاه عملکرد بهتری را نشان دادند. برای اندازه‌گیری میزان فعالیت آنزیم‌های POX، PPO، PAL و محتوای فنل کل، نمونه‌برداری در روز اول، چهارم، هشتم و دوازدهم پس از مایه‌زنی نماتد انجام شد. بیشترین افزایش آنزیم POX، در روز چهارم و هشتم به ترتیب در روش محلول‌پاشی و خاک‌کاربرد مشاهده شد. میزان آنزیم PPO در تیمارخاک-کاربرد سوسپانسیون اسپور همراه با عصاره خام در روزهای هشتم و دوازدهم افزایش بیشتری داشت. همچنین بیشترین میزان آنزیم PAL روز چهارم وهشتم در تیمار عصاره خام و سوسپانسیون اسپورمخلوط سویه‌ها به همراه عناصر غذایی مشاهده شد. در تیمار ترکیبات زیستی، میزان فنل ‌کل در روزهای هشتم و دوازدهم به سرعت افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Trichoderma as stimulator of plant defense in pistachio seedlings against root knot nematode (Meloidogyne javanica)

نویسندگان [English]

  • Zahra Faryabi 1
  • Hossein Alaei 2
  • Azam Zeynaddini Rise 3
  • Narges Hatami 4

1 MSc Student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Kerman, Iran

2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan

3 Assistant Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Kerman, Iran

4 Assistant Professor Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the potential of Trichoderma species in biocontrol of root-knot nematode was investigated through the changes of the biochemical compounds involved in induced defense in pistachio seedlings. Trichoderma compounds, including spore suspension and crude extract, were used by soil application and foliar spraying. The results of biochemical tests revealed that the used stimulants caused the accumulation of peroxidase (POX), polyphenol oxidase (PPO), phenylalanine ammonialyase (PAL) and phenolic compounds of the seedlings and as a result increased their resistance against the pathogens. Biological compounds as well as Trichoderma isolates showed better performance than chemical compounds in terms of increasing the enzyme level and its durability. To measure the activity of enzymes and total phenol content, sampling was done on day 1, 4, 8, and 12 post inoculation of the nematode (dpi). The highest increase in POX was observed on the fourth and eighth dpi in the foliar and soil application methods, respectively. The amount of PPO in soil application with spore suspension and the crude extract had a greater increase on the eighth and twelfth dpi. The highest amount of PAL enzyme was observed on the fourth and eighth dpi using crude extract and spore suspension of the mixed strains with micronutrient. In treatment of biological compounds, the total phenolic content increased rapidly on the eighth and twelfth dpi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • pistachio
  • root knot nematode
  • Trichoderma