با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

3 مرکز تحقیقات فارس

4 عضو هیات علمی

5 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

10.22092/jaep.2024.363487.1492

چکیده

یکی از آفات مهم و خسارتزای این محصول شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. می‌باشد. بررسی حاضر به منظور ارزیابی خسارت آفت، در قالب طرح بلوک های تصادفی به اجرا گذاشته شد. بدین منظور در هشت تیمار، مشتمل بر: تیمار 1 (7 مرتبه سم‌پاشی طی 7 هفته متوالی از ابتدای ساقه رفتن کلزا، برای عدم حضور آفت)، تیمار 2 (6 مرتبه سم‌پاشی 1 هفته پس از ساقه رفتن کلزا)، تیمار 3 (5 مرتبه سم‌پاشی، 2 هفته پس از ساقه رفتن کلزا)، تیمار 4 (4 مرتبه سم‌پاشی، 3 هفته پس از ساقه رفتن کلزا)، تیمار 5 (3 مرتبه سم‌پاشی، 4 هفته پس از ساقه رفتن کلزا)، تیمار 6 (2 مرتبه سم‌پاشی، 5 هفته پس از ساقه رفتن کلزا)، تیمار 7 (1 مرتبه سم‌پاشی، 6 هفته پس از ساقه رفتن کلزا) و تیمار 8 (حضور کامل آفت، بدون سمپاشی و تنها اسپری آب) با استفاده از ایمیداکلوپراید SC35 به میزان دو در هزار در معرض تغذیه شته مومی کلم با آلودگی طبیعی قرار گرفتند.
میانگین تعداد شته، عملکرد کلزا و وزن هزار‌دانه در تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون دانکن محاسبه شد. وزن هزار‌دانه در متر مربع تعیین و میزان خسارت به ازای هر شته محاسبه گردید. نتایج نشان داد حداکثر میانگین تعداد شته در واحد سطح (10 سانتیمتر طول شاخه گل دهنده) 88/27±88/367، 13/36±75/439، 10/10±75/187 و 68/27±00/274 به ترتیب در استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، فارس و اصفهان روی ارقام هیدرومل، احدی، طلائیه و اکاپی، سبب 37%، 5/35%، 1/25% و 9/22% خسارت و کاهش عملکرد محصول کلزا شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Loss assesment of cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. on Canola Brassica napus L. Hydromel, Ahadi, Talaiyeh and Okapi varieties

نویسندگان [English]

  • Hossein Noori 1
  • maryam forouzan 2
  • Nowzar Rastegari 3
  • Mazaher Yousefi 4
  • Javad Karimzadeh 5

1 IRIPP

2 Agriculyure research center of west Azarbaijan province

3 Agriculture and Natural Resource Research and Education Center of Fars Province

4 Faculty member of plant protection in markazi provice

5 Agriculture and Natural Resource Research and Education Center of Esfahan Province

چکیده [English]

One of the most important and damaging pests of this product is cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. This research was carried out in eight treatment 1 (7 times of spraying during 7 consecutive weeks from the beginning of the canola stalk, for the absence of pests), treatment 2 (6 times of spraying 1 week after the canola stalk), treatment 3 (5 times of spraying, 2 weeks after from rapeseed stem removal), treatment 4 (4 spraying times, 3 weeks after rapeseed stem removal), treatment 5 (3 spraying times, 4 weeks after rapeseed stem removal), treatment 6 (2 spraying times, 5 weeks after rapeseed stem removal) canola leaves), treatment 7 (1 spray, 6 weeks after canola stalks) and treatment 8 (full presence of the pest, no spraying and only water spray) using imidacloprid SC35 at a rate of two per thousand exposed to cabbage wax aphid feeding They were exposed to natural pollution. The equation and curve of the regression line between the average number of aphids and yields per square meter were calculated. The weight of one thousand seeds per square meter of canola and the amount of damage per aphid were calculated.
The results showed that the maximum mean number of aphids per surface unit (10 cm branch length of the flowering branch) is 367.88±27.88, 439.75±36.13, 187.75±10.10 and 274.00±27.68 respectively in West Azarbaijan, Markazi, Fars and Isfahan provinces on Hydromel, Ahadi, Talaiyeh and Okapi varieties. It causes 37%, 35.5%, 25.1% and 22.9% reduction in rapeseed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Cabbage aphid
  • Brevicoryne brassicae L
  • Loss assessment