با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : علوم علف‌های هرز

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

2 گروه زراعت و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22092/jaep.2024.359238.1445

چکیده

به‌منظور بررسی مقاومت یولاف وحشی Avena ludoviciana به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل، همچنین، ارزیابی میزان شایستگی نسبی توده‌های حساس و مقاوم یولاف وحشی این آزمایش در مزارع گندم شهرستان اسلام‌آباد غرب استان کرمانشاه، انجام شد. از 313 مزرعه نمونه برداری و در گلخانه درصد مقاومت توده ها به کلودینافوپ پروپارژیل مشخص، سپس شایستگی نسبی توده‌های حساس و مقاوم بر اساس پاسخ خصوصیات جوانه‌زنی به تیمارهای مختلف خشکی، دما و اسیدیته موردبررسی قرار گرفت. میزان دوز ممانعت کننده از جوانه زنی 50 درصد جمعیت (LD50) برای توده‌ی حساس معادل 04/22 و برای توده‌ی مقاوم معادل 08/190 گرم ماده مؤثره در هکتار بود. بر این اساس شاخص مقاومت توده‌های مقاوم معادل 62/8 محاسبه شد. درصد جوانه‌زنی نسبت به شاهد در سطوح تنش خشکی 1/0-، 2/0-، 4/0-، 6/0- مگاپاسکال در توده مقاوم به ترتیب 7/45، 8/56، 0/63، 4/70 درصد و در توده حساس به ترتیب 2/22، 5/30، 4/44، 9/56 درصد کاهش نشان داد. روند تغییرات سرعت جوانه‌زنی و بنیه بذر توده‌های حساس و مقاوم در مقادیر مختلف پتانسیل اسمزی مشابه بود. توده مقاوم در دماهای پایین درصد و سرعت جوانه‌زنی بیشتری نسبت به بیوتیپ حساس داشت، اما درصد و سرعت جوانه‌زنی بیوتیپ حساس در دمای 20 درجه سانتی‌گراد به‌طور معنی‌داری بیشتر از بیوتیپ مقاوم بود. اسیدیته خاک چندان تأثیر بر شایستگی توده‌های موردمطالعه نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of resistance of wild oats (Avena ludoviciana L.) to Clodinafop-propargyl and evaluation of relative fitness of susceptible and resistant wild oat biotypes in wheat fields located in Eslamabad-Gharb, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Faezeh Fakhri 1
  • Alireza Bagheri 1
  • Vahid Sarabi 2
  • Iraj Nosratti 3

1 Department of Agronomy and plant breeding, Razi University

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Azarbaijan Shahid Madani University

3 Department of Agronomy and plant breeding, Razi University

چکیده [English]

In order to evaluate the resistance of wild oat (Avena ludoviciana) biotypes to Clodinafop-propargyl, as well as the fitness of susceptible and resistant biotypes, this experiment was conducted in wheat fields of Eslamabad-Gharb, Kermanshah. 313 farms were sampled and after determining the resistance percentage in the greenhouse (using differentiation dose), the fitness of susceptible and resistant biotypes were examined based on the germination characteristics versus different treatments of drought, temperature and acidity. The results showed that the amount of LD50 for susceptible and resistant biotypes were 22.04 and 190.08 g ai ha-1, respectively. Therefore, the resistance index was calculated to to 8.62. Germination percentage for resistant biotypes in -0.1, -0.2, -0.4 and -0.6 MPa were 45.7%, 56.8%, 0.63% and 70.4%, and for susceptible biotypes were 22.2%, 30.5%, 44.4% and 56.9%, respectively compared to the control. The trend of germination rate and seed vigor of susceptible and resistant biotypes were similar in different values of osmotic potential. Resistant biotypes at low temperatures had a higher germination percentage and rate than susceptible biotype, while at 20°C germination percentage and rate of susceptible biotype were significantly higher than resistant biotype. Soil acidity had little effect on the fitness of the studied biotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination percentage
  • germination rate
  • relative fitness
  • seed vigor
  • herbicide resistance