با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان تهـران ، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشاورزی،ورامین،

10.22092/jaep.2024.363255.1486

چکیده

زنبورهای Ooencyrtus telenomicida (Vassiljev) و Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم هستند. این دو گونه در مزارع غلات کشور در کنار هم زندگی می‌کنند، و نیازهای اکولژیک نزدیک به هم دارند، لذا وقوع طرد رقابتی و حذف هر یک از آن دو دور از ذهن نیست، با این حال، در اغلب زیستگاه‌های طبیعی، همزیستی مسالمت‌آمیز دارند و یکدیگر را طرد ننموده اند. بنابراین نیاز به روش‌هایی برای همزیستی دارند. در این بررسی رقابت مستقیم لاروی در قالب دو آزمایش مولتی‌پارازیتیسم با رهاسازی همزمان تراکم‌های مختلف میزبان و زنبور و رهاسازی یک فرد از هر گونه با فواصل زمانی مختلف بررسی شد. مولتی‌پارازیتیسم با فاصله‌ی زمانی سه ساعت تا 10 روز، نشانگر برتری 35/2 برابری O. telenomicida نسبت به O. fecundus بود و در تیمارهایی که 2 تا 7 روز فاصله بین پارازیتیسم بود غلبه‌ی حمله کننده‌ی دوم افزایش یافت. مولتی‌پارازیتیسم همزمان بیانگر برتری سه برابری O. telenomicida در تراکم‌های پایین زنبور بود که افزایش تراکم زنبورها به 10 عدد، مزیت گونه‌ی مذکور را تا 15 برابر افزایش داد. می‌توان نتیجه گرفت که جمعیت دوجنسی O. telenomicida به جمعیت ماده‌زای O. fecundus برتری دارد و ازدحام، این برتری را تا طرد گونه‌ی دوم پیش می‌برد، اما در مزرعه‌ چنین تراکم‌هایی از زنبور مورد انتظار نیست. این اطلاعات قابل بسط به جمعیت‌های دوجنسی O. fecundus نیست و ممکن است رقابت در جمعیت‌های دوجنسی متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multiparasitism and competition between Ooencyrtus telenomicida and Ooencyrtus fecundus (Hymenoptera: Encyrtidae) two species of sunn pest Eurygaster integriceps egg parasitoids

نویسندگان [English]

  • Shahzad Iranipour 1
  • Ehsan Jalal Kor 2
  • Shahriar Asgari 3

1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Varamin, Iran

چکیده [English]

Ooencyrtus telenomicida Vassiliev and Ooencyrtus fecundus Ferrier & Voegele (Hymenoptera, Encyrtidae) are egg parasitoids of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae). These species are sympatric and have widely overlapping niches, hence competitive displacement of one by another species is expected. However, in natural habitats, they coexist peacefully and no one is replaced by another. Therefore, they need some ways to avoid ecological exclusion. In this study, direct competition between larvae was investigated. In the first experiment, multiparasitism was studied by simultaneous release of equal number of the two species at different densities of both parasitoid and host. In the second experiment, sequential release of an inexperienced female of the two species with different time intervals from 3 h to 10 d was investigated. A telytokous population of O. fecundus was encountered. The multiparasitism experiment in 3h to 10 d intervals showed a 2.35-fold advantage of O. telenomicida over O. fecundus. A relative increase in parasitism rate of the second invader was observed in 2 to 7 d intervals. The simultaneous parasitism by the two species showed a 3-fold advantage of O. telenomicida in lower densities, which it enhanced to 15-fold at higher parasitoid densities. Results of this study revealed advantage of bisexual population of O. telenomicida over telytokous O. fecundus, which in higher densities it may also lead to exclusion of the latter, although such densities on host clutches are seldom expected in nature. Moreover, the results of competition of the two bisexual populations is still unknown and may be different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • host acceptance
  • natural enemy
  • biological control
  • larval competition
  • Wolbachia