با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 : بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

10.22092/jaep.2024.363708.1495

چکیده

بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ Macrophomina phaseolina یکی از رایج‌ترین بیماری‌های سویا در ایران به شمار می‌رود. در این پژوهش، مقاومت 35 ژنوتیپ سویا از گروه‌های رسیدگی II تا V در شرایط مزرعه و گلخانه در برابر بیماری پوسیدگی زغالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در شرایط مزرعه، درصد بوته آلوده و درصد ارتفاع تغییر رنگ داخلی ساقه و در شرایط گلخانه طول نکروز ساقه اندازه‌گیری شدند. براساس نتایج بدست آمده، ژنوتیپ‎های کتول، سامان، گرگان 3، RVB × Katul و Katul × Krasnodar778 با کمترین درصد بوته‎ آلوده، درصد ارتفاع تغییر رنگ داخلی ساقه و طول نکروز ساقه به عنوان ژنوتیپ‎های نسبتا̋ مقاوم شناخته شدند. ژنوتیپ‎های ویلیامز، سپیده، سحر، L17 و Karbin× Valenta با بیشترین درصد بوته‎ آلوده، ارتفاع تغییر رنگ داخلی ساقه و طول نکروز ساقه به عنوان ژنوتیپ‎های حساس ارزیابی شدند. ژنوتیپ‎های نسبتا̋ مقاوم شناسایی شده می‎توانند به عنوان منابع برای توسعه ارقام سویا مقاوم به بیماری پوسیدگی زغالی بکار روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Resistance of Soybean Genotypes to Charcoal Rot Disease in Field and Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Shahriyar Kia 1
  • Ebrahim Hezarjaribi 2

1 Assistant Professor, Crop and Horticulture Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.

2 Crop and Horticulture Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran

چکیده [English]

Charcoal rot caused by the fungus Macrophomina phaseolina is one of the most common soybean diseases in Iran. In this study, resistance of 35 soybean genotypes from maturity groups II to V were evaluated against Charcoal rot in the field and greenhouse conditions. In the field cinditions, the percent of infected plants and the percent height of internal stem discoloration, and in the greenhouse conditions, length of stem necrosis were measured. As the results, genotypes Katul, Saman, Gorgan3, RVB × Katul and Katul × Krasnodar778 have the lowest percent of infected plant, percent height of internal stem discoloration and length of stem necrosis and identified as moderately resistant genotypes. Genotypes Williams, Sepideh, Sahar, L 17, and Karbin × Valenta have the highest percent of infected plant, percent height of internal stem discoloration and length of stem necrosis evaluated as susceptible genotypes. The moderately resistant enotypes identified as can be used as sources for developing soybean cultivars with resistance to charcoal rot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean
  • Resistance
  • Damping off
  • macrophomina