با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

10.22092/jaep.2024.363727.1496

چکیده

زنبور Habrobracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae) یکی از پارازیتوئیدهای مهم می‌باشد که برای کنترل زیستی لارو شب پره‌های خانواده‌ی Pyralidae و Noctuidae شامل آفات زراعی، باغی و انباری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه، اثرات کشندگی حشره‌کش‌های تترانیلی‎پرول، فلوپیرادیفوران، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات به روش تماسی روی حشرات کامل و غوطه‎وری روی شفیره زنبور پارازیتوئید مورد مطالعه قرار گرفتند. پرورش زنبور پارازیتوئید روی لاروهای شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد در اتاقک رشدی با شرایط دمایی 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65±5درصد و دوره‌ی نوری (16:8) ساعت روشنایی و تاریکی انجام شد. زیست‎سنجی حشره‌کش‌ها روی مراحل حشره کامل و شفیره‌های زنبور در 5 تکرار در روزهای مختلف انجام شد. بنابر نتایج میزان LC50 روی حشرات بالغ برای ترکیبات تترانیلی‎پرول، فلوپیرادیفوران، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات به ترتیب 233، 966، 5444 و 679 میلی گرم بر لیتر (پی‎پی‎ام) براورد گردید. میزان تلفات شفیره در روش غوطه‌ور‌سازی برای حشره‌کش‌های تترانیلی‎پرول، فلوپیرادیفوران ، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات به ترتیب 6/32 ، 3/13 ، 0/16 و 7/19 درصد براورد گردید. در ارزیابی مرگ و میر حاد، مطالعه‌ی اثر ترکیبات مورد آزمایش نشان داد که حشره‎کش تترانیلی‎پرول بیشترین سمیت و ترکیب فلوبن‎دیامید کمترین سمیت را روی مرحله حشره کامل نشان دادند. همچنین بالاترین وپایین‎ترین میزان تلفات مرحله زیستی شفیره‌گی بترتیب مربوط به ترکیبات تترانیلی‎پرول فلوپیرادیفون بود. درصورت انجام آزمایش‌های مزرعه‌ای و تایید این نتایج، به نظر می‌رسد حشره‌کش‌های فلوپیرادیفوران و فلوبن دیامید می‌توانند گزینه مناسبی برای برنامه های مدیریت تلفیقی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Lethal effects of insecticides tetranylprole, flupyradifuran, flubendiamide and spirotetramat on parasitoide wasp Habrobracon hebetor

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fouladi 1
  • Gholamreza Golmohammadi 2
  • Ali Ahadiyat 1
  • Kazem Mohammadipour 3

1 Azad

2 Department of Agricultural Entomology, Iranian Research Institute of Plant Protection.

3 iranian

چکیده [English]

The wasp Habrobracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae) is one of the important parasitoids which is used for the biological control of moth larvae of the Pyralidae and Noctuidae families, including agricultural, garden and storage pests. In this study, the lethal effects of tetranylprole, flupyradifuran, flubendiamide and spirotetramat insecticides were studied by contact method on adult insects and dipping method on the parasitoid wasp pupa of H. hebetor. Parasitoid wasp rearing was carried out on the larvae of the mediterranean flour moth in a growth chamber with temperature conditions of 27 2, relative humidity 65 5 percent and photoperiod (16:8) hours of light and dark. Bioassay tests were performed on adult insect stages and wasp pupa in 5 repetitions on different days. According to the results, the LC50 on adult insects was estimated to be 233, 966, 5444 and 679 ppm for tetranilyprole, flupyradifuran, flubendiamide and spirotetramat, respectively. The survival rate in the dipping method for the insecticides tetranylyprole, flupyradifuran, flubendiamide and spirotetramat was 32.6,13.3, 16.0 and 19.7 percent, respectively. The study of the effect of the tested pesticides showed that tetranylprole insecticide showed the highest toxicity,while flubendiamide pesticides showed the lowest toxicity on the adult stage. Also, the highest and lowest tolerance against insecticides in the pupa life stage was related to the insecticide flubendiamide, which was more tolerant than the adult stage. If field tests are conducted and these results are confirmed, it seems that flupyradifuran and flubendiamide insecticides can be a suitable option for integrated pest management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioassay
  • . Lethal effects
  • and Wasp Parasitioid