اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم ابراهیمی

رده بندی حشرات استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

www.iripp.ir
eebrahimiyahoo.com
09121930644
0000-0002-0970-1394

h-index: 15  

استاد در زمینه تاکسونومی زنبورها