پیوندهای مفید

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور


انجمن حشره‌شناسی ایران


انجمن بیماری‌شناسی گیاهی


انجمن کنه‌شناسی ایران


the publishers relation manager for the Middle East at EBSCO Publishing www.ebscohost.com


انجمن بیماری شناسی آمریکا (APS)