با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

مدیر مسئول


دکتر شهرام نعیمی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بیماری شناسی گیاهی

سردبیر


دکتر منصوره میر ابوالفتحی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بیماری‌شناسی گیاهی

مدیر داخلی


دکتر مکامه مهدوی امیری مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بیماری شناسی گیاهی

مدیر اجرایی


مریم اعتضادالسلطنه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • apenph@yahoo.com
  • 021-22403012-6(8208)