نویسنده = کامران رهنما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-202

جواد اشرفی؛ کامران رهنما؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور؛ کریستوف کیل