با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
پیش‌آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران
پیش‌آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران

محمدرضا نجفی تیرتاشی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر صفایی؛ سیامک رحمان‌پور

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22092/jaep.2021.356205.1417

چکیده
  سفیدک داخلی ناشی از Peronospora tabacina، مهم‌ترین بیماری توتون در دنیا و ایران است که در سال 1341 وارد ایران شد. مناطق شمالی کشور بیشترین سطح زیر کشت توتون را داشته و بیش از 70 تا 80 درصد توتون از این مناطق به دست می‌آید. ...  بیشتر