تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 بخش ویروس شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

4 گروه بیماری شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

5 گروه بیماری‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ویروس تریستزا یکی از عوامل بیماریزای مرکبات در دنیا به شمار می‌رود. امروزه روش‌های نوین مبتنی بر مهندسی آنتی بادی به عنوان راهکاری جدید در شناسایی گیاهان آلوده و همچنین تولید گیاهان مقاوم به بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ابزار‌های مهم در تولید آنتی بادی‌های نوترکیب استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی می‌باشد. در این تحقیق قابلیت استفاده از کتابخانه فاژی حاوی ژن‌های آنتی بادی انسانی به منظور تولید فاژ‌های نوترکیب حاوی قطعات آنتی بادی اختصاصی بر علیه ویروس تریستزای مرکبات با روش نمایش فاژی بررسی شد. برای این منظور، تولید و خالص سازی پروتئین پوششی ویروس تریستزا به صورت نوترکیب انجام شد. غنی سازی کتابخانه فاژی با انجام مراحل غربال گری صورت گرفت و قابلیت اتصال جمعیت‌های اختصاصی فاژ‌ها با استفاده از آزمون‌های سرولوژیک بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که در دور‌های متوالی بیوپنینگ کتابخانه، اختصاصیت فاژها افزوده شد و فاژهای جدا شده اختصاصیت بالایی در اتصال به پروتئین پوششی ویروس داشتند. بر اساس اطلاعات موجود این اولین گزارش از تولید آنتی بادی اختصاصی بر علیه ویروس تریستزای مرکبات با روش نمایش فاژی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of recombinant phages containing specific antibody genes against Citrus tristeza virus

نویسندگان [English]

  • F. SAMIEE 1
  • M. R. SAFARNEJAD 2
  • GH. HOSEINI SALEKDEH 3
  • M. SHAMSBAKHSH 4
  • F. RAKHSHANDEHRO 5
چکیده [English]

Tristeza is one of the most destructive citrus diseases in the world. The disease is widely distributed throughout the major citrus growing area of Iran. Nowadays, new technologies are being applied for development of diagnosis tools against plant viruses. Among them, phage display has a major role in production of specific monoclonal antibodies. Present research is done due to gain specific recombinant phages against Citrus tristeza virus (CTV). For this aim, a major component of CTV coat protein was selected as an antigen and was produced in recombinant form in bacteria. Naïve phage display libraries containing single chain variable fragments (scFv) were applied for the selection of specific phages. Three rounds of biopanning were applied by using purified coat protein as a binder in immunotubes followed by the selection of specific recombinant phages by indirect ELISA. The selected phages can be used for generation of specific monoclonal antibodies. Based on our knowledge this is the first report for production of specific antibody against CTV by phage display technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus tristeza virus
  • phage display