مطالعه دموگرافی زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در استان قزوین

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسنده

بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

ترکیب گونه‌های زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم بستگی به بوم و منطقه مورد مطالعه دارد، اما اغلب در یک محدوده‌ی زمانی و مکانی مشخص، یک یا تعداد کمی از گونه‌ها، فراوان‌تر هستند. به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم، تخم های پارازیته آفت در طول دوره‌ی تخم‌ریزی سن گندم از مزارع غلات استان قزوین جمع آوری شده و به آزمایشگاه بخش تحقیقات سن گندم منتقل گردید. در آزمایشگاه زنبورهای پارازیتوئید روی تخم سن گندم و یا سن گرافوزوما تکثیر شده و سپس نسبت به ایجاد کلنی اقدام گردید. ویژگی‌های زیستی زنبورهای پارازیتوئید شامل طول دوره‌ی رشدی مراحل نابالغ، بقاء، میزان تخم ریزی و طول عمر حشرات کامل برای مقایسه گونه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بررسی‌های فونستیک نشان داد که در استان قزوین تخم‌های سن گندم توسط دو گونه زنبور پارازیتوئید Trissolcus grandis و T. semistriatus مورد حمله قرار می‌گیرند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که طول دوره‌ی رشدی مراحل نابالغ گونه T. grandis به طور معنی‌داری کمتر از گونه T. semistriatus بود. همچنین مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت دو گونه زنبور پارازیتویید تخم سن گندم T. grandis و T. semistriatus  نشان داد که نرخ خالص باروری، نرخ متناهی افزایش جمعیت و نرخ ذاتی افزایش جمعیت گونه‌ی
T. grandis بیشتر از گونه‌ی T. semistriatus بوده و در مجموع T. grandis از پتانسیل تولید مثل بالاتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic study of sunn pest egg parasitoids in Qazvin province

نویسنده [English]

  • H. Noori
چکیده [English]

Species composition of sunn pest egg parasitoids is related to region and canvas, but in a specified range of the time and place, one or a few species are more abundant. In order to evaluate and compare the life table parameters of sunn pest egg parasitoids, parasitized eggs were collected during sunn pest oviposition period in Qazvin province cereal fields and transferred to the laboratory of sunn pest research department. Then, the emerged wasps were reared on the sunn pests or Graphosoma eggs separately. Afterwards, the biological characteristics of each species including immature developmental period, adults' survivorship, fecundity, and longevity were measured. The faunistic studies results showed that there were two species of parasitoids including Trissolcus grandis and T. semisttriatus on sunn pest eggs in Qazvin province. Data analysis showed that immature developmental period of T. grandis was significantly lower than that of T. semistriatus. Moreover, the comparative studies of population growth parameters of T. grandis and T. semistriatus showed that net and gross reproductive rates of T. grandis were higher than those of T. semistriatus and totally, T. grandis had higher reproductive potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demography
  • Egg parasitoid wasps
  • sunn pest
  • Trissolcus grandis
  • Trissolcus semistriatus