اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده میماریده در ایران (مقاله‌ی کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، صندوق پستی 578، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، صندوق پستی 578، ایران

چکیده

زنبورهای خانواده  Mymaridaeاز بالاخانواده Chalcidoidea در حال حاضر شامل 103 جنس و 1424 گونه می‌باشند. در مطالعه فون زنبورهای پارازیتوئید شپشک‌های گیاهی استان مازندران طی سال‌های 92-1390، دو گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده Mymaridae متعلق به جنس Alaptus شناسایی گردید. یک گونه به نام Alaptus priesneri  از سه نمونه شپشک‌های گیاهی  Chrysomphalus dictyospermi روی نارنج Citrus aurantium L. در تاریخ 11/6/1392، Planococcus citri روی نارنج C. aurantium L. درتاریخ 1/7/1392 و Ceroplastes sinensis روی عشقه Hedera helix L. در تاریخ 4/7/1392 از شهرستان جویبار جمع‌آوری گردید. گونه دیگر زنبور پارازیتوئید به نام Alaptus auranti  از میزبان سپردار C. dictyospermi روی نارنج  C. aurantum L. در تاریخ 17/9/1391 از همان نقطه جمع‌آوری شد. دو گونه نام برده برای فون زنبورهای پارازیتوئید ایران جدید می‌باشند :Lotus; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>. grandis از پتانسیل تولید مثل بالاتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First record of two parasitoid wasps (Hym.: Mymaridae) from Iran (Short Communication)

نویسندگان [English]

  • Z. FELI KOHIKHEILI 1
  • M. R. DAMAVANDIAN 2
چکیده [English]

The family Mymaridae (Hym.: Chalcidoidea) are cosmopolitan wasps, with 103 valid genera and about 1424 valid species worldwide. On the study of faun on parasitoids wasps of Coccoidea in Mazandaran in 2011-2013, two species of Mymaridae belong to Alaptus genera were collected. One species identified as Alaptus priesneri  collected from three samples of Chrysomphalus dictyospermi on Citrus aurantium L. on 02. Sep. 2013, Planococcus citri on C. aurantium L. on 23. Sep.  2013 and Ceroplastes sinensis on Hedera helix L. on 26. Sep. 2013 in Juybar area. Alaptus auranti  collected in one samples of C. dictyospermi on C. aurantium L. on 07. Dec. 2012 in Juybar area. These parasitoid wasps are new for Iranian fauna

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alaptus
  • Iran
  • Mymaridae
  • Parasitoid wasps