بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

2 مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر

چکیده

با توجه به ضرورت حذف حشره‌کش مونوکروتوفوس، طی آزمایش‌های صحرایی در سال‌های 1384 و 1385 اثر ایندوکساکارب (آوانت SC 15)، به عنوان یکی از حشره‌کش‌های جایگزین، برای کنترل کرم غنچة توتون Helicoverpa armigera مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ایندوکساکارب با دزهای 200، 250 و 300 میلی‌لیتر در هکتار و حشره‌کش‌های تیودیکارب (لاروین DF 80) به میزان یک کیلوگرم در هکتار و مونوکروتوفوس (نوواکرونSL 40) با دز دو لیتر در هکتار به عنوان سموم رایج در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی روی گیاه توتون محلول‌پاشی شد. میزان مرگ و میر لاروها بر اساس فرمول هندرسون- تیلتون تصحیح و تجزیة واریانس به روش اندازه‌های تکراری (repeated-measures) انجام و میانگین‌ تلفات برای روزهای اول و سوم پس از محلول‌ پاشی مورد مقایسه قرار گرفت. تیمارهای حشره‌کش با یکدیگر اختلاف معنی‌داری را نشان دادند. بیشترین میزان مرگ و میر لاروهای آفت مربوط به حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب و کمترین آن مربوط به مونوکروتوفوس بود. بطور کلی آوانت با دز 200 تا 250 میلی‌لیتر در هکتار برای کنترل کرم غنچة توتون توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on the effect of indoxacarb, thiodicarb and monocrotophos on mortality of tobacco budworm Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) under field conditions

نویسندگان [English]

  • J. MOHAGHEGH 1
  • S. E. ROSTAMKOLAEE MOTLAGH 2
  • N. GOODARZIAN 2
چکیده [English]

Considering the necessity of omission of monocrotophos from tobacco budworm, Helicoverpa armigera, control program, tests were carried out to assess the effect of indoxacarb, as an alternative in years 2005-2006. The experiments were conducted at randomized complete block design, using indoxacarb (Avant SC 15%) at rates ranging 200, 250, and 300 ml/ha, and conventional insecticides thiodicarb (Larvin DF 80%) at rate of
1 kg/ha and monocrotophos (Nuvacron SL 40%) at rate of 2 l/ha. Percent mortality was calculated using Henderson-Tilton formula at 1 and 3 days after spraying. A repeated-measures analysis, general linear model (GLM), indicated a significant difference among treatments for percent mortality of budworm. Both indoxacarb and thiodicarb caused a high mortality of the larvae, whereas monocrotophos revealed the lowest effect. In general, Avant SC 15% at the rates between 200 and 250 ml/ha is recommended for controlling tobacco budworm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco
  • Helicoverpa armigera
  • indoxacarb
  • thiodicarb
  • monocrotophos