کارایی قارچ کش بیولوژیک حاصل از جدایه های جهش یافته تریکودرما درکنترل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی-دانشکده علوم زراعی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج

چکیده

پوسیدگی ذغالی، مهم‌ترین بیماری قارچی سویا در کشور است. با توجه به نبود ارقام مقاوم، خاکبرد بودن و دامنه بیماریزایی وسیع Macrophomina phaseolina ، کنترل شیمیایی و زراعی به تنهایی موفق نیستند. برای ارتقای کارایی کنترل بیولوژیک بیماری در سویا، از جدایه والد Trichoderma koningii NAS-K1 (پرتو ندیده) و جدایه جهش‌یافته منتخب NAS-K1M25 ، در شرایط گلخانه استفاده شد. القای جهش در جدایه والد، موجب افزایش کارایی کنترل بیولوژیکی بیماری شد. کارایی بیوفرمولاسیون‌های پودر، گرانول و پوشش بذر، تهیه شده از این جدایه‌ها، در شرایط گلخانه، به طور جداگانه ارزیابی شد. بیوفرمولاسیون پودر، بهترین نتیجه را در کاهش بیماری، بیوفرمولاسیون گرانول، بیشترین تأثیر را در افزایش رشد و عملکرد گیاه و بیوفرمولاسیون پوشش بذر، بهترین نتیجه را در بهبود خصوصیات جوانه زنی و شاخص ویگور داشت. استفاده از این بیوفرمولاسیون‌ها نه تنها تاثیر سوئی بر گیاهان تیمار شده نداشت، بلکه شاخص‌های رشد سویا نسبت به نمونه شاهد و تیمار سم شیمیایی، افزایش نشان داد. در گیاهان بیمار ( بدون بوته‌میری)، میزان تولید بذر، به‌طورمعنی‌داری پایین بود. بیشترین افزایش عملکرد در حضور بیمارگر، با استفاده از تیمار بیوفرمولاسیون پوشش بذر با جدایه جهش‌یافته منتخب مشاهده شد. بیوفرمولاسیون‌های پودر و گرانول تهیه شده از این جدایه در حضور بیمارگر، دارای توانایی بهبود عملکرد مناسبی بودند. بررسی میزان زنده مانی ماده بیولوژیک در بیوفرمولاسیون‌های پودر و گرانول، نشان داد که این شاخص تا مدت 11 ماه در دمای اتاق، کاهش ناچیزی داشته و همچنان موثر است اما نگهداری در دمای °C 4 تأثیر مثبت در فعال ماندن ماده بیولوژیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of biological fungicide prepared from mutant Trichoderma isolates on reducing of soybean charcoal rot disease damage

نویسندگان [English]

  • Farhad Goharzad 1
  • Mohammad Ali Tajick Ghanbary 2
  • samira shahbazi 3
1 Department of Plant protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari , Iran
3 Nuclear Agriculture School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Charcoal rot is the most important fungal disease on soybean in Iran. According to the absence of the resistant cultivars, soil inhabitant and the high pathogenicity of the pathogen, chemical and crop control alone will not succeed. To improve the efficiency of disease biological control on soybean in greenhouse, the wild type Trichoderma koningii NAS-k1 (non radiated) and the selective mutant NAS-K1M25 isolates were used. The induction of mutation in wild type, increases the biological control efficiency of the disease. The efficiency of powder, granular and seed coating bio-formulations, were evaluated separately in greenhouse. Powder has the best effect in reducing the disease; granular bio-formulation has the best effect on plant growth and its yield and seed coating, has the best effect on seed germination characteristics and Vigor index. The application of these bio-formulations not only had no significant effect on the treated plants but also increased soybean growth indices compared to the control and chemical treatments. The highest yield production increase in the presence of the pathogen was observed by seed coating treated with NAS-K1M25. The powder and granular bio-formulations prepared from NAS-K1M25 also had the significant ability to improve yield production in the presence of the pathogen. Study on viability of biological agent in powder and granular bio-formulations, showed that the viability of the biological agent for a period of 11 months at room temperature has slight decrease and still effective, but keeping it at 4 °C has a positive effect on the viability of the biological agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological fungicide
  • Trichoderma
  • Induction of mutation
  • charcoal rot
  • soybean