رفتار پراکنش زنبور .Trichogramma brassicae Bezd. در مزرعه برنج

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 آزمایشگاه بیولوژیک آمل

3 بخش گیاهپزشکی

چکیده

پراکنش زنبور Trichogramma brassicae Bezd. (Hymenoptera: Trichogramatidae) با رهاسازی تعداد 50000 فرد بالغ در مرکز دو مزرعه برنج و 4 نوبت نمونه‌برداری به‌ وسیله تخم‌ تله بید غلات (Sitotroga cerealella) و کارت‌های‌ زرد چسبنده مطالعه شد. نتایج نشان داد در مزرعه اول ضریب پخش معادل 04/3 مترمربع در روز در نمونه‌برداری اول بود، اما این مقدار در نوبت دوم بیش از 50% کاهش داشت (07/1 مترمربع در روز) و در نوبت سوم به 28/11 مترمربع در روز رسید. اما در مزرعه دوم همین ضریب از 93/3 متر مربع در روز به 76/29 متر مربع در روز در نمونه-برداری سوم رسید. فاصله در برگیرنده 98% جمعیت زنبور، در مزرعه اول، 80/9 متر در نمونه-برداری اول ثبت شد و به حداکثر 11/15 متر در نمونه‌برداری سوم رسید اما در مزرعه دوم از 21/11 متر در نوبت اول به حداکثر 45/53 متر در نوبت سوم افزایش یافت. متوسط تعداد زنبور باقیمانده در مزرعه اول 67/630 عدد و در مزرعه دوم 18/272 عدد در واحد سطح در کل دوره آزمایش بود. حداکثر میانگین میزان پارازیتیسم در مزرعه اول و دوم در نوبت اول نمونه‌برداری در شعاع یک متری از نقطه رهاسازی مشاهده شد (به ترتیب 75/64 و 91 تخم پارازیته به ازای هر کارت) و با گذشت زمان و افزایش فاصله، کاهش یافت. نتیجه‌گیری اینکه برای بهره‌مندی‌ بهتر از رهاسازی زنبور تریکوگراما در کنترل ساقه خوار برنج، نیاز است تا توزیع زنبورها در مزرعه یکنواختر انجام شود. این امر نیازمند تغییر شیوه بسته‌بندی و رهاسازی زنبور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dispersal behavior of Trichogramma brassicae Bezd. in rice field

نویسندگان [English]

  • Masood Amir Maafi 1
  • Hemmat Dadpour 2
  • َAli Jooyandeh 3
1 Sunn Pest Dept
2 Biocontrol Lab, Amol
3 Dept of Plant Protection
چکیده [English]

Dispersal of Trichogramma brassicae Bezd. (Hymenoptera: Trichogramatidae) was studied in 2 rice fields by a single release of 50000 adult wasps from a central point and recapturing them using yellow sticky traps and egg cards of Sitotroga cerealella Zell. Results revealed that in rice field 1, dispersal coefficients were 3.04 and 1.07 m2/day at 1st and 2nd sampling turns. However, it reached to a level of 11.28 m2/day at 3rd sampling turn. In contrast, T. brassicae dispersed with a speed of 3.93 m2/day at 1st sampling turn and had the highest dispersal coefficient (29.76 m2/day) at 3rd sampling turn in rice field 2. Similarly, the distances that encompassed 98% recaptured T. brassicae was highest in field 2 (53.45 m) compared with that in field 1 (15.11 m) at 3rd sampling turn. Number of wasps remained in field 1 and 2 were recorded as 630.67 and 272.18 individuals, respectively, for total sampling turns. Moreover, the highest parasitism rates (64.75 and 91 mean parasitized eggs/card in field 1 and 2, respectively) were observed at 1 meter distance from release point at first sampling turn and it decreased with time and distance elevation. It is concluded that more release points of T. brassicae per rice field is required to achieve universal dispersal in successful rice stem borer biocontrol. It requires innovation in packing and release method of the wasp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersal behavior
  • Trichogramma brassicae
  • biological control
  • rice stem borer