ارزیابی جمعیت گونه های رایج آفات انباری در میوه خرمای رقم زاهدی بر اساس روش طیف سنجی

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسنده

عضو هیات علمی/ پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری

چکیده

تشخیص آفات انباری برای جلوگیری از بازگرداندن خرمای صادراتی و زیان‌های اقتصادی آن ضرورت دارد. این پژوهش به منظور تدوین برنامه نمونه‌برداری آفات انباری Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus)، Ephestia kueheniella (Zeller) وPlodia interpunctella (Hübner) در خرمای رقم زاهدی با استفاده از روش طیف سنجی نوری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل انجام شد. فاکتور اول شامل مراحل رشدی مختلف و فاکتور دوم شامل 10 تراکم مختلف از هر مرحله رشدی بود. ابتدا منحنی تغییرات سطح جذب در هر مرحله رشدی نسبت به تغییرات طول موج رسم گردید. نتایج نشان داد که طول موج حداکثر جذب برای تخم، لارو، شفیره و حشره کامل آفات شپشه دندانه‌دار به ترتیب معادل 1220، 1240، 1280، 1300، شب پره آرد 1210 1270، 1320، 1360 و شب پره هندی 1310، 1320، 1380، 1400 نانومتر بود. تعداد نمونه لازم برای مراحل رشدی به ترتیب برای شپشه دندانه‌دار معادل 1، 2،1 ،3 ، شب پره آرد 1، 1، 3، 3 و شب پره خشکبار 1، 1، 2 و 3 نمونه بود. هر نمونه شامل 110 گرم میوه خرمای رقم زاهدی بود. مقدار شاخص RV برای شپشه دندانه‌دار معادل23/2، 26/3، 15/3، 52/2، شب پره آرد 42/1، 64/1، 78/1، 71/3 و شب پره هندی 23/2، 27/3، 15/3 و 52/3 بود. مقدار شاخص RNP در مراحل رشدی برای شپشه دندانه‌دار 79/39، 06/18، 39/32، 37/22 شب پره آرد 54/22، 58/27، 15/3، 33/10 و شب پره هندی 51/36، 71/23، 58/15 و 99/10 بود. بنابراین این روش توانایی تشخیص مراحل پنهان آفت را با حداکثر دقت و حداقل هزینه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Population Assessment of Common Stored Pest Species in Date Fruit Zahedi Cv. Based on Spectroscopic Method

نویسنده [English]

  • Masoud Latifian
چکیده [English]

Timely and accurate identification of date storage pests is a prerequisite for reducing the pest damages and also for having a good date export. The present study aimed to define a new sampling method for Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus), Ephestia kueheniella (Zeller) and Plodia interpunctella (Hübner) based of Spectrophotometer in date Zahedi Cultivar. Results showed that the maximum absorption wavelength for egg, larva, pupa and adult of O. surinamensis, in Zahedi Cultivar were 1220, 1240, 1280, 1300, E. kuheniella 1210, 1270, 1320, 1360, and P. interpunctella 1310, 1320, 1380, 1400 nm, respectively. The numder sampling for evaluation of egg, larva, pupa and adult of O. surinamensis, 1, 2,1, 2, E. kuheniella 1, 1, 3, 3, P.interpunctella 1, 1, 2 3, 2 samples, respectively for Zahedi cultivar. Each sample consisted of 110 grams of date . RV value at four developmental stages for O. surinamensis were equivalent to 2.23, 3.26, 3.15, 2.52, for E. kuheniella 1.42, 1.64, 1.78, 3.71, and for P.interpunctella 2.23. 3.27, 3.15, 3.52, respectively. The accuracy level of samplings was lower than 10 in all cases so this method could be explicated for sampling program. The amount of RNP index for studied pests in the four developmental stages for O. surinamensis 39.79, 18.06, 32.29, 22.37, for E. kuheniella 22.54, 27.58, 13.15, 10.33, and for P.interpunctella 36.51, 23.71, 15.58 and 10.99, respectively. Base on these result the spectrophotometer can detected hidden developmental stages by the lowest cost and the highest accuracy level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date palm
  • Storage Pests
  • Sampling
  • Spectrophotometer