با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : جانور شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد، ایران.

چکیده

روش‌های فیزیکی مؤثر و ارزان‌ قیمت برای کاهش خسارت پرندگان در مزارع کلزای استان‌های خراسان شمالی و گلستان بررسی شد. سطح قطعه‌های آزمایشی 20×20 متر (400 متر مربع) و تیمارها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار بودند. شش تیمار شامل: 1- نوار دورکنندۀ اسپانیایی (Eco Bird Nex)، 2- کیسه‌های پلاستیکی دسته‌دار بزرگ و سفید، 3- نوار نایلونی سفیدرنگ، 4- نخ‌های سفید با مهره‌های یونولیتی، 5- لوله پلاستیکی و 6- شاهد (بدون تیمار) آزمایش شد. در پاییز سال‌های 1398 و 1399، نمونه‌برداری‌ها با 10 کادر یک مترمربعی، 1، 2، 3 و 4 هفته پس از نصب تیمارها انجام شد. تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌دار داشتند و اثر جداگانه تیمارها در خراسان شمالی و گلستان معنی‌دار بود (P<0.05). اثر جداگانه هفته در گلستان در هر دو سال و در خراسان شمالی در سال 1398 معنی‌دار بود (P<0.05). از دیدگاه آماده‌سازی و هزینه اقتصادی، دو تیمار پلاستیک دسته‌دار و نوار دورکننده اسپانیایی، کاربردی و کارآمد با دو کارکرد، ایجاد مانع دیداری و شنیداری برای کاهش خسارت پرندگان، و در عین حال کم‌هزینه و بدون زیان زیست‌محیطی بودند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of low-cost physical methods to reduce bird damage on oilseed rape in Golestan and North Khorasan provinces

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Khaleghizadeh 1
  • Mahboobeh Sharifi 2
  • Jalil Alavi 3

1 Agricultural Zoology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)

2 Plant Protection Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran.

3 Associate Professor, North Khorasan Agricultural Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bojnurd, Iran

چکیده [English]

Low-cost physical methods were evaluated in oilseed rape farms of Golestan and North Khorasan provinces. Experiments were conducted in 400 m2 plots using Completely Randomized Block Design with three replications. Treatments were consisted of: 1. Spanish tape, (EcoBirdNex), 2. Large white plastic bags, 3. white nylon tape, 4. Nylon thread with white yoonolit pieces, 5. Plastic tube, 6. Control (no treatment). In autumn 2019 and 2020, samplings were conducted using ten quadrates of 1×1 m2, 1, 2, 3 and 4 weeks after treatments. Total number of damaged and undamaged plants were registered and the percentage of damaged plants was calculated accordingly. Treatments showed significant difference with control and effects of treatments was significant in North Khorasan and in Golestan (P<0.05). Effects of weeks was significant in Golestan in both years, and in North Khorasan in 2019 (P<0.05). In view of preparation of treatments and economic costs, treatments of plastic bags and Spanish tape were effective and applicable with two functions of physical sight barrier and making nuisance simultaneously, with no harm on the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • damage
  • larks
  • oilseed rape
  • physical repellents
GORENZEL, W.P., T.P. SALMON, 2008. Bird Hazing Manual, Techniques and strategies for dispersing birds from spill sites. University of California, Agriculture and Natural Resources, Publication 21638, 102 pp, https://anrcatalog.ucanr.edu/pdf/21638.pdf.
INGLIS, I.R., R. J.P. THEARLE, A. J. ISAACSON, 1989. Woodpigeon (Columba palumbus) damage to oilseed rape. Crop Protection 8: 299−309.
KHALEGHIZADEH, A., M. MOROWATI, J. ALAVI, A. A. ESPAHBODI, M. AKHAVAN, M. TAGHIZADEH, 2004. Identification of injurious birds on oilseed rape and an investigation of efficacy of sucrose, neem extract and cake and bird glue. National project report, Plant Pests & Diseases Research Institute, AREO Report Record No. 83/16, 19/1/1383, 33 pp (in Persian with English summary).
KHALEGHIZADEH, A., J. ALAVI, A. ESPAHBODI, M. TAGHIZADEH, 2006. Preliminary survey of Eurasian Skylark Alauda arvensis and Crested Lark Galerida cristata feeding on oilseed rape in northern Iran. Podoces 1(1/2): 80–82.
KHALEGHIZADEH, A., S. KHORMALI, M. TAGHIZADEH, 2015. Effects of agronomic methods on reducing bird damage to Oilseed rape. Iranian Research Institute of Plant Protection, Technical report No. 47072, 11 pp (in Persian with English summary).
KHALEGHIZADEH, A.,S. KHORMALI, M. TAGHIZADEH, 2016. Habitat survey of the Skylark (Alauda arvensis L.) and Crested Lark (Galerida cristata L.) in oilseed rape fields of Golestan, Mazandaran and Ardebil provinces. Journal of Applied Entomology and Phytopathology, 83(2): 171-180.
KHALEGHIZADEH, A., H. BARARI, A. JOUZIAN, 2019. Efficacy of repellents to reduce bird damage rate to oilseed rape plants. Iranian Research Institute of Plant
Protection, Final project report, No. 56582, 35 pp (in Persian with English summary).
MCDONALD, H.G. 1978. Indicators from oilseed rape investigations. Arable Farming 5(2): 49, 53.
MCKAY, H.V., J.D. BISHOP, C.J. FEARE, M.C., STEVENS, 1993. Feeding by Brent geese (Branta bernicla) can reduce yield of oilseed rape. Crop Protection 12: 101−105.
NATURAL ENGLAND, 2019. Wood pigeons: License to kill or take woodpigeon to prevent serious damage to crops (WML-GL31). https://www.gov.uk/government/publications/woodpigeons-licence-to-kill-or-take-them-to-prevent-serious- damage-to-crops-gl31. Accessed on 12 April 2022.
PARROTT, D. no date. Woodpigeon management strategies and their effectiveness in reducing crop damage in Brassicas, salad crops, peas and oilseed rape. AHDP Horticulture, Fact Sheet 11/15, HT70370316, 6 pp, www.horticulture.ahdb.org.uk.
PARROTT, D., H.V. MCKAY, 2001. Mute swan grazing on winter crops: estimation of yield loss in oilseed rape and wheat. Crop Protection 20(10): 913−919.
SCHILLINGER, W.F., S.J., WERNER, 2016. First Report of Horned Lark Damage to Canola Seedlings. Washington State University, Extension FS237E, 6 pp.
SEAMANS, T.W., A. GOSSER, 2016. Bird dispersal techniques. Wildlife damage management technical series, 12 pp.
VANTASSEL, S.M., S.E., HYGNSTROM, P.D., CURTIS, R. SMITH, K. SMITH, J. HYNGSTROM, 2012. Bird Management Manual, Structural Pest Control Program, National Wildlife Training Program, University of Nebraska-Lincoln and Cornell University, 110 pp. http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/bird-control-manual-05212014-041116.pdf