با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

عضو هیات علمی

10.22092/jaep.2023.361223.1467

چکیده

در این تحقیق بذور 12 هیبرید چغندر قند به همراه چهار ژنوتیپ شاهد در شرایط میکروپلات کاشته شدند. پس از ارزیابی ریشه ها در مقابل Rhizoctonia solani AG 2-2 شش ژنوتیپ که دارای کمترین میزان آلودگی قارچی بودند، انتخاب و واکنش آنها نسبت به بیماری ویروسی ریزومانیا مورد آزمایش قرار گرفت. پس از بررسی ده نمونه خاک از مزارع استان کرمانشاه و میکروپلات‌های واقع در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت آلودگی میکروپلات های محل آزمایش به ریزومانیا بر اساس روش های سرولوژیکی و مولکولی مورد تایید قرار گرفت. بذور شش ژنوتیپ انتخابی داخل خاک سترون کاشته شده و گیاهچه ها در مرحله چهار برگی به داخل میکروپلات منتقل شدند. ریشه ها پس از برداشت از نظر آلودگی به BNYVV با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی و بر اساس آزمون مقایسه ای دانکن در سه گروه قرار گرفتند. در مجموع با توجه به مقاومت مطلوب ژنوتیپ هیبرید (7112*SB36)* S1-92309 نسبت به هر دو بیماری، استفاده از والدین این هیبرید برای ادامه آزمایش های اصلاحی پیشنهاد می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evaluation of sugar beet hybrids for dual resistance to Rhizomania and Rhizoctonia root rot diseases

نویسندگان [English]

  • Mahyar Sheikholeslami Aleagha
  • Shirin Farzadfar

researcher

چکیده [English]

In this research, the seeds of 12 sugar beet hybrids along with four control genotypes were planted in microplot conditions. After evaluating the roots against Rhizoctonia solani AG 2-2, the six genotypes that had the lowest amount of fungal infection were selected and tested for their reaction to Rhizomania virus disease. After examining ten soil samples from the farms of Kermanshah province and microplots located in Mahidasht research station, the contamination of the microplots of the experimental site with Rhizomania was confirmed based on serological and molecular methods. The seeds of six selected genotypes were planted in sterile soil and the seedlings were transferred to the microplate at the four-leaf stage. After harvesting, the roots were evaluated for BNYVV contamination using the ELISA method and based on Duncan's comparative test, they were divided into three groups. In general, due to the favorable resistance of the hybrid genotype (SB36*7112)* S1-92309 to both diseases, the use of the parents of this hybrid is suggested to continue breeding experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • damping-off
  • microplot
  • plant breeding
  • virus