با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت

2 سازمان جهاد دانشگاهی-دانشگاه تهران

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور

4 محقق موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تهران

5 استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -تهران

6 محقق موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- تهران

10.22092/jaep.2023.361469.1469

چکیده

کرم ساقه-خوار نواری برنج،suppressalis) (Chilo یکی از آفات مخرب برنج در بسیاری از کشورهای تولید کننده برنج از جمله ایران است. باتوجه به اثرات نامطلوب کاربرد سموم شیمیایی (حشره‌کش‌های مورد استفاده در کنترل آفت ساقه‌خوار) در اکوسیستم زراعی برنج علیه آفت ساقه خوار و نیز گران بودن سموم شیمیایی، تحقیق در مورد بکارگیری فرمون جنسی برای کنترل این آفت ضروری می‌باشد. این تحقیق در دو فصل زراعی در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) صورت گرفت. در این پژوهش 5 تیمار شامل 1-فرمون جنسی با 1 تله در هکتار، 2-فرمون جنسی با 3 تله در هکتار 3-فرمون جنسی با 5 تله در هکتار 4-فرمون جنسی با 7 تله در هکتار و 5- شاهد (گرانول پاشی با سم دیازینون 10 درصد به مقدار 15 کیلوگرم در هکتار) در مزرعه تحقیقاتی انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت 2 میلی گرم از ماده مؤثر فرمون جنسی ساقه‌خوار نواری با 5 تا 7 تله در هکتار با کمترین آلودگی جوانه‌های مرکزی مرده و آلودگی خوشه‌های سفید شده، تعداد لاروهای شمارش شده و نیز بیشترین عملکرد محصول را به خودشان اختصاص دادند. همچنین در این پژوهش بیشترین، آلودگی جوانه‌های مرکزی مرده، آلودگی خوشه‌های سفید شده، تعداد لاروهای شمارش شده و کمترین میزان عملکرد در تیمارهای یک و سه تله در هکتار مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که از مزایای تله فرمونی تولید برنج سالم، حمایت از محیط زیست و هزینه کم آن نسبت به حشره‌کش‌های شیمیایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Use of sex pheromone in population control and reduce the damage of striped rice stem bore (Chilo suppressalis)

نویسندگان [English]

  • Farzad Majidi-Shilsar 1
  • Sayed Ali Tabatabaei 2
  • Mahdi Jalaeian 3
  • Atousa Fahrapour-Haghani 4
  • Aliakbar Ebadi 5
  • Maryam Khoshkdaman 6

1 Scientific membership of Rice Research Institute of Iran-Rasht

2 Organization of Academic Jihad - University of Tehran

3 Rice Research Institute of Iran

4 Researcher of Rice Research Institute of Iran - Agricultural Research and Training Organization, Tehran

5 Assistant Professor of Rice Research Institute of Iran - Agricultural Research and Training Organization , Tehran

6 Researcher of Rice Research Institute of Iran - Agricultural Research and Training Organization-Tehran

چکیده [English]

Chilo suppressalis, is one of the destructive pests of rice in many rice producing countries, including Iran. Considering the adverse effects of chemical pesticides (insecticides used to control the stem-eating pest) in the rice agro-ecosystem against the rice stem borer pest and also the high cost of chemical pesticides, research on the use of sex pheromone to control this pest is necessary. This research was conducted in two cropping seasons at the Rice Research Institute of Iran (Rasht). In this research, 5 treatments include 1- sex pheromone with 1 trap per hectare, 2 sex pheromone with 3 traps per hectare, 3- sex pheromone with 5 traps per hectare, 4- sex pheromone with 7 traps per hectare and 5- control (granules spraying with 10% Diazinon 15 kg/ha) was done in the research field. The results of the present study showed that the 2 mg of the active ingredient of the sex pheromone of the striped stem borer with 5 to 7 traps per hectare with the lowest level of infestation of dead hearts and white heads, the number of larvae and the highest yield. Also, in this research, the highest contamination of dead hearts and white heads, the number larvae and the lowest yield were observed in the treatments of one and three traps per hectar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice Striped Stem Borer
  • Pheromone trap
  • Integrated Management