با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت

2 سازمان جهاد دانشگاهی-دانشگاه تهران

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور

4 محقق موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تهران

5 استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -تهران

6 محقق موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- تهران

چکیده

کرم ساقه ­خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis) یکی از آفات مخرب برنج در بسیاری از کشورهای تولید کننده برنج از جمله ایران است. باتوجه به اثرات نامطلوب کاربرد سموم شیمیایی در اکوسیستم زراعی برنج علیه آفت ساقه‌خوار، فرومون­ها هم از ابزار گران‌قیمت مدیریت آفات محسوب می­شوند. پژوهش حاضر در دو فصل زراعی در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد. در این پژوهش پنج تیمار شامل 1-فرومون جنسی با یک تله در هکتار، 2-فرومون جنسی با سه تله در هکتار 3-فرومون جنسی با پنج تله در هکتار 4-فرمون جنسی با هفت تله در هکتار و 5- شاهد (گرانول پاشی با سم دیازینون 10 درصد به‌مقدار 15 کیلوگرم در هکتار) در مزرعه تحقیقاتی انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت دو میلی‌گرم از ماده مؤثر فرومون جنسی ساقه‌خوار نواری با 5 تا 7 تله در هکتار، کمترین تعداد جوانه‌های مرکزی مرده، خوشه‌های سفید شده، لاروهای شمارش شده و نیز بیشترین عملکرد محصول را به خود اختصاص داد. همچنین در این پژوهش، بیشترین تعداد آلودگی جوانه‌های مرکزی مرده، خوشه‌های سفید شده، لاروهای شمارش شده و کمترین میزان عملکرد در تیمارهای یک و سه تله در هکتار مشاهده شد. با توجه به مطالعه حاضر به‌نظر می‌رسد کنترل آفت ساقه­خوار با استفاده از فرومون جنسی، چشم‌انداز امیدوارکننده­‌ای را در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفات ایجاد کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Use of sex pheromone in population control and damage reduction of striped rice stem borer Chilo suppressalis in paddy fields

نویسندگان [English]

  • Farzad Majidi-Shilsar 1
  • Sayed Ali Tabatabaei 2
  • Mahdi Jalaeian 3
  • Atousa Fahrapour-Haghani 4
  • Aliakbar Ebadi 5
  • Maryam Khoshkdaman 6

1 Scientific membership of Rice Research Institute of Iran-Rasht

2 Organization of Academic Jihad - University of Tehran

3 Rice Research Institute of Iran

4 Researcher of Rice Research Institute of Iran - Agricultural Research and Training Organization, Tehran

5 Assistant Professor of Rice Research Institute of Iran - Agricultural Research and Training Organization , Tehran

6 Researcher of Rice Research Institute of Iran - Agricultural Research and Training Organization-Tehran

چکیده [English]

Chilo suppressalis, is one of the destructive pests of rice in many rice producing countries, including Iran. Considering the adverse effects of using chemical pesticides in the rice crop ecosystem against striped stem pest, pheromones are also considered as an expensive pest management tool. The present research was conducted in two cropping seasons at Rice Research Institute of Iran, (Rasht). In this research, 5 treatments including: 1- sex pheromone with 1 trap per hectare, 2 - sex pheromone with 3 traps per hectare, 3- sex pheromone with 5 traps per hectare, 4- sex pheromone with 7 traps per hectare and 5- control (spraying granules of 10% Diazinon 15 kg/ha) was applied in the research field. The results of the present study showed that the least dead hearts and infestation of white heads, the number of counted larvae and the highest yield obtained from  using  the concentration of 2 mg of the effective substance of the sex pheromone of striped stem borer with 5 to 7 traps per hectare. Also the highest contamination of dead hearts and white heads, the number larvae and the lowest yield were observed in the treatments of one and three traps per hectar. According the results of the present study, it seems that the control of striped stem borer pest using sex pheromone creates a promising in an integrated pest management program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated management
  • pheromone trap
  • rice striped stem borer
ALFARO, C., V. NAVARRO-LIOPS and J. PRIMO, 2009. Optimization of pheromone dispenser density for managing the rice striped stem borer, Chilo suppressalis (Walker), by mating disruption. Crop Protection, 28 (7): 567-572.
ALFARO, C., V. NAVARRO-LIOPS and J. PRIMO, J. 2015. Optimization of Dispenser Density to Control the Rice Striped StemBorer Chilo suppressalis Walker by Mating Disruption. Crop Protection, 28 (7), P. 567-572.
BEEVOR, P. S., H. DAVID, and O. T. JONES, 1990. Female sex pheromones of Chilo spp. (Lepidoptera: Pyralidae) and their development in pest control applications. Insect Science Application, 11: 787-794.
CASAGRANDE, E. 1993. The commercial implementation of mating disruption for the control of the rice stem borer, Chilo suppressalis, in rice in Spain. IOBC wprs. Bulletin, 82-89.
CHEN, R-Z., KLEIN, M-G., SHENG, C-F. and LI, Y-Q .2014. Mating Disruption or Mass Trapping, Compared with Chemical Insecticides, for Suppression of Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) in Northeastern China. Journal of Economic Entomology, 107(5): 1828-1838.
FALAZADEH, M., SHUJAEI, M. M., TABRIZIAN, and H. OSTVAN, 2014. The effect of trap color, trap type, dose formulated in pheromone capsule and the height of trap installation on the efficiency of pheromone traps for the apple worm moth, Cydia pomonella L. Agricultural sciences, 6 (1):77-90. (In Persian with English abstract))
GOMEZ K. A., and GOMEZ A. A. 1984. Crop loss assessment in rice. Manila (Philippines): International Rice Research Institute. p. 55–65. In: Walker PT, editors. Statistical procedures for agricultural research. London and New York, Wiley, PP. 680.
HOWSE, P. E., STEVENS, I. D. R., and O. T. JONES, 1998. Mating disruption. Insect pheromones and Their Use in Pest Management (ed. by P. E. Hawse, O. T. Jones and I. D. R. Stevens), 314-340 P. In; P. E. Hawse, O. T. I. D. R. Steven and O. T. Jones. Insect pheromones and their use in pest management, Chapman and Hall, London, 369 pp
KANNO, H., N. ABE, M. MIZISAWA, Y. SAEKI, K. KOIKE, S. KOBYASHI, S. TATSUKI, and K. USUI, 1985. Comparison of trap efficiency and the fluctuation pattern of moth catches between the synthetic sex pheromone and the ligh-trap in the rice stem borer moth, Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae). Applied Entomology and Zoology, 29: 137-139.
LEE, J. O., H. G, GOH, Y. H. KIM, and J. S. PARK, 1982. Disruption of striped rice borer male’s orientation to pheromone traps. IRRN. 7: 4. pp. 17.
LIANG, Y., Y. M. LUO, X. G. FU, L.X. ZHENGAND and H. Y. WEI, 2020. Mating Disruption of Chilo suppressalis from Sex Pheromone of Another Pyralid Rice Pest Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Insect Science, 20 (3): 19.
LIU, B., K. J. SYU, Y. X. ZHANG, S. Y. J. GUPTASHEN, W. J. ChIEN, J. C. TSENG, and D. W. LOU, 2020. hindawi. Practical Synthesis and Field Application of the Synthetic Sex Pheromone of Rice Stem Borer, Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Chemistry., 9 pp.
LIU, X.-L., S.-M. SHENG, R.-Z. CHEN, H.-R. GAO, Y.-J. LI, C.-L. LIU, K.-Q. WANG, and C.-F. SHENG. 2013. A preliminarystudy of pheromone trap density for the rice stem borerin northeastern area in China. Journal of Jilin Agricultural Science. 1: 63-67
Lu, Y., Wang, G., Zhong, L., Zhang, F., Bai, Q., Zheng, X. and Lu, Z. 2017. Resistance monitoring of Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) to chlorantraniliprole in eight field populations from east and central China. Crop Protection, 100: 196-202.
MAJIDI-SHILSAR, F. 2015. Crop loss assessment of rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on Hashemi rice variety under field conditions. Plant Pests Research, 5(2): 25-37. (In Persian with English abstract).
MOCHIDA, O., G. S. ARIDA, S. TATSUKI and J. FUKAMI, 1984. A field-test on A 3rd component of the female sex-pheromone of the rice striped stem borer, Chilo suppressalis, in the Philippines. Entomologia Experimentalis et Applicata, 36: 295-296.
NESBITT, B. F., P. S. BEEVOR, D. R. HALL, R. LESTER and V. A. DYCK, 1975.  Identification of female sex pheromones of moth, Chilo suppressalis. Journal of Insect Physiology, 21: 1883-1886.
OHTA, K., S. TATSUKI, K. UCHIUMI, M. KURIHARA, and J. FUKAMI, 1975. Sex-Pheromone of Rice Stem Borer - Purification and Chemical Properties. Agricultural and Biological Chemistry, 39: 2437-2438.
OHTA, K., S. TATSUKI, K. UCHIUMI, M. KURIHARA, and J. I. FUKAMI, 1976. Structures of sex pheromones of rice stem borer. Agricultural and Biological Chemistry, 40: 1897-1899.
RAUT, A. and C-R. SATPATHI. 2017. Differential pheromone trap efficiency in the mass trapping of yellow stem borer, Scirpophaga incertulas in rice ecosystem. Indian Journal of Plant Protection, 45 (3): 213-220.
RAUT, A. and C-R. SATPATHI and K. KRISHNAIAH. 2017. Management of Rice Yellow Stem Borer Scirpophaga insertulas (Walker) using Different Formulations of Insect Sex Pheromone in West Bengal. Journal of Pure and Applied Microbiology, 11(1): 549-558.
SAEB, H., M. TABRIZIAN and I. NAJAFI-NEVAEI, 2005. Comparison of the attractineness between locally-made sex pheromone and imported one in the Chilo suppressalis Wlk. Under field condition. Journal Agricutural Science Natural Resource, 12(6): 162-170. (In Persian with English abstract)
SETTLE, W.H.; ARIAWAN, A.; ASTUTI, E.T.; CAHYANA, W.; HAKIM, A.L.; HINDAYANA, D.; LESTARI, and A.S.; PAJARNINGSIH. 1996. Managing tropical rice pests through conservation of generalist natural enemies and alternative prey. Ecology, 77: 1975–1988.
SHENG, C. F., W. D. WANG, X. G. JIAO, F. B. SONG and W. J. XUAN, 2002. A preliminary study on effect of applying sex pheromone into mass trapping of rice stem borer, Chilo suppressalis. Journal of Jilin Agricultural University. 24: 5. 58-61.
SHOREY, H. H. and L. K. GASTON, 1964. Sex Pheromones of Noctuid Moths. III. Inhibition of Male Responses to the Sex Pheromone in Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae). Annals of the Entomological Society of America, 57 (6), P. 775–779.
TABRIZIAN, M. and H. SAEB, 2004. Synthesis of striped stem borer, Chilo suppressalis Wlk. Sex pheromonand study of its efficacy in Iran. In: Proceedings of the 16th Iranian Plant Protection Congress. Tabriz, p 178. (in Persian with English summary).
TATSUKI, S., M. KURIHARA, K. USUI, Y. OHGUCHI, K. UCHIUMI, J. FUKAMI, K. ARAI, S. YABUKI, and F. TANAKA, 1983. Sex-Pheromone of the Rice Stem Borer, Chilo-Suppressalis (Walker) (Lepidoptera, Pyralidae) - the 3Rd Component, Z-9-Hexadecenal. Applied Entomology and Zoology, 18: 443-446.
TATSUKI, S. 1990. Status of application of sex pheromone of rice stem borer moth, Chilo suppressalis in Japan. Insect Science and Its Application, 11: 807-812.
THORBURN, C. 2104. Empire strikes back: The making and unmaking of Indonesia’s national integrated pest management program. Agroecol. Sustain. Food Syst. (38): 3–24.
TOORANI, A. H., H. ABBASIPOUR, B. AMIRI-BESHELI and S. HEYDARI, 2019. Integrated management of the striped rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on the Hashemi Tarom rice under the farm conditions, Archives of Phytopathology and Plant Protection, 1079-1094
VACAS, S., I. NAVARRO, J. PRIMO, and V. NAVARRO-LlOPIS, 2016. Mating disruption to control the striped rice stem borer: pheromone blend, dispensing technology and number of releasing points. Jounal Asia Pacific Entomology, 19 (2): 253-259.
WAKAMURA, S. 1992. Development in applicatoon of synthetic sex pheromcne to pest management. Japan Pesticide Information, No. 61. pp. 26-31.
YANG, F.-A., C.-F. SHENG, Y.-B. WEI, C.-Q. ZHU, and Y.-W. XIONG. 2001. Study on mating disruption with syntheticsex pheromone for controlling rice stem borer. Plant Protection, (27): 4-6