با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

4 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 استاد دانشگاه تربیت مدرس

10.22092/jaep.2023.361088.1464

چکیده

سیب زمینی به عنوان یکی از محصولات کشاورزی کلیدی استان همدان، نقش مهمی در اقتصاد منطقه و کشور دارد. نماتد سیست طلایی سیب زمینی که قبلا نماتد قرنطینه برای ایران بود، در سال 1387 در مزارع استان مشاهده و گزارش گردید. در این مطالعه، واکنش تعداد 19 رقم زراعی سیب زمینی شامل اگریا، جیلی، بانبا، بورن، کایزر، اسپیریت، آریندا، فابولا، کلومبا، چلنجر، پانامرا، سیلوانا، جورجیا، ساگیتا، تاروس، ساوالان، آنوشا، آتوسا و خاوران و 23 کلون در دست معرفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم سانته (شاهد مقاوم) و دو رقم مارفونا و دزیره (شاهد حساس) نسبت به نماتد سیستی طلایی Globodera rostochiensis در گلخانه و مزرعه بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، ارقام ساوالان، جیلی، ساگیتا و پانامرا و کلون‌های 5/25، 870787 ، 1/27، 8707861، 13/75 و 1 در گروه حساس قرار گرفتند. ارقام آنوشا، بانبا، کلمبا، کایزر و فابولا جزو ارقام مقاوم به نماتد ارزیابی شدند. کلون‌های 24/24، 19/75، 8701125، 11 و KSG613 مقاوم به نماتد ارزیابی شدند و به طور بالقوه می‌توانند به عنوان ارقام جدید مقاوم معرفی شوند. در حالی‌که ارقام خاوران و بورن و کلون 8708133 جزء ارقام متحمل و ارقام چلنجر، جورجیا و تاروس (رایج در کشور) حساس به نماتد ارزیابی شدند. علاوه بر بررسی‌های فنوتیپی، آزمون‌های ژنتیکی برای ردیابی دو نشانگر TG689 و 57R وابسته به ژن مقاومت H1 برای ارقام و کلون‌های نام برده انجام و نتایج به دست آمده بحث شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of resistance of some cultivars and advanced clones of potato against potato golden cyst nematode (Globodera rostochiensis) and tracing of the resistance gene using two TG689 and 57R markers

نویسندگان [English]

  • Mazdosht Giti 1
  • E. POURJAM 2
  • Khosro Parvizi 3
  • Mohammad Reza Atighi 4
  • Majid Pedram 5

1 Department of Plant Pathology, tarbiat Modares University

2 Department of Plant Pathology, Tarbiat Modares University

3 Associate of Professor, Horticulture Crops Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and ‎Education Center, AREEO, Hamedan, Iran

4 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

5 Department of Plant Pathology, TMU

چکیده [English]

Potato, as one of the strategic crops in Hamedan province, has an important role in the economy of the region and the country. The potato golden cyst nematode, which was previously a quarantine pest for Iran, was observed and reported from the province in 2007. In present study, the reaction of commercial potato cultivars including Agria, Jili, Banba, Boren, Kaiser, Spirit, Arinda, Fabula, Kolomba, Challenger, Panamera, Silvana, Georgia, Sagita, Taurus, Savalan, Anosha, Atousa, Khavaran and 23 advanced potato clones and Sante (resistant cultivar) and Marfona and Desiree (susceptible cultivars) were evaluated against potato golden cyst nematode Globodera rostochiensis in greenhouse and field conditions. As a result, the cultivars Savalan, Jili, Sagita, Panamera and clones 5/25, 870787, 1/27, 870861, 13/75 and 1 were evaluated as susceptible. The cultivars Anosha, Banba, Kolomba, Kaiser and Fabula were evaluated as resistant. Clones 24/24, 19/75, 8701125, 11 and KSG613 were evaluated as resistant, and could be introduced as new resistant cultivars. The cultivars Khavaran, Boren and the clone 8708133 were evaluated as tolerant and the cultivars Challenger, Georgia and Taurus (as commonly cultivated in Iran) were evaluated as susceptible. Besides the phenotypic evaluations, the molecular approches were also employed to amplify two TG689 and 57R markers linked to the H1 resistance gene in studied cultivars and clones and the achieved results were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato golden cyst nematode
  • potato cultivars
  • resistance against nematode