با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، کرج، ایران

10.22092/jaep.2023.361449.1468

چکیده

پروانه میوه آلوGrapholita funebrana یکی از زیان‌آورترین آفات در باغ‌های آلو می-باشد. در این پژوهش روند تغییرات فصلی و ترجیح میزبانی جمعیت شب پره آلو بر روی 26 رقم و ژنوتیپ امید بخش محاسبه شد. صفات کمی و کیفی میـوه شامل وزن تر و خشک، درصد ماده خشک، طول، عرض، ضخامت، طول/قطر، شاخص‌های شکل، قطر متوسط مهندسی، کروی بودن، مساحت سطح و ضخامت هسته، درصد مواد جامد محلـول، اسـیدیته، pH، سفتی و زمـان رسیدگی بررسی شد. از روش تحلیل خوشه‏ای برای تفکیک ژرمپلاسمها و درجه تأثیر صفات مختلف میوه بر میزان ترجیح میزبانی از طریق محاسبه ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. حداکثر شاخص لارو – روز مؤثر معادل 5/116 تا 5/42 عدد لارو در هر میوه در روز در اواخر تیر تا اوایل مرداد بود. در ارقام مانند آنجلو، غلامان، خ-کرمانشاه و زوجلو با کمی تأخیر در اواخر مرداد تا اوایل شهریور و در برخی دیگر مانند کرمانشاه زودتر و در اواخر خرداد ثبت شد. بیشترین و کم‌ترین مقدار متوسط سه ساله شاخص ترجیح به ترتیب معادل 03/2 و 23/0 برای زوجلو و ژنوتیپ 19بود. خصوصیات مختلف میوه از جمله pH، درصد ماده خشک، ضخامت هسته، سفتی بافت گوشت، نسبت طول به قطر، قطر مهندسی، مساحت و درصد مواد جامد محلـول TSS در بروز واکنش ترجیح میزبانی لارو مؤثر بودند. مساحت سطح، عرض، قطر مهندسی و وزن تر میوه به ترتیب1/27، 2/13، 9/22 و .7/12درصد از ترجیح میزبانی را توجیه نمود. نتایج این پژوهش برای انتخاب ارقام آلوی مناسب توسعه کشت در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Seasonal population fluctuation and host preference of plum fruit moth larvae Grapholita funebrana in the environmental conditions of Karaj

نویسندگان [English]

  • Masoud Latifian
  • Mohiedin Pirkhezri
  • Razieh Ghaemi

Agricultural Research, Education and Extension Organization, Horticultural Sciences Research Institute, Temperate Fruits Research Center, Karaj, Iran. E-mail: masoud_latifian@yahoo.com

چکیده [English]

Plum fruit moth Grapholita funebrana is one of the most harmful pests in plum orchards. In this research, its seasonal population fluctuation and host preference was investigated. Twenty six plum germplasms were used. The fruit quantitative and qualitative characteristics include fresh and dry weight, length, width, thickness, length/diameter, shape, engineering diameter, sphericity, surface area and core thickness, TSS, acidity, pH, hardness and harvesting time were evaluated. The cluster analysis method was used to separate germplasms, and the influence of fruit characteristics on host preference was studied by correlation and multiple regression analysis. The maximum index of effective larvae day was equal to 116.5 to 42.5 larvae per fruit per day in late July to early August. The maximum activity of larvae was recorded with a slight delay in Angelo, Gholaman, Kh-Kermanshah and Zojelo in late August to early September, and in others earlier in late June such as Kermanshah. The highest and lowest three-year average value of the preference index was 2.03 and 0.23 for Zojelo and genotypes19, respectively. Various fruit characteristics including pH, core thickness, firmness of flesh tissue, ratio of length to diameter, engineering diameter, surface area and TSS were effective in the occurrence of larval host preference reaction. The fruit surface area, fruit width, engineering diameter and fruit fresh weight explained 27.1%, 13.2%, 22.9% and 12.7% respectively of the host preference. It is The results of this research are very important for the selection of Plum cultivars suitable for the development of the crop in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plum Varietiy
  • Plum fruit moth
  • Host preference