با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22092/jaep.2023.361519.1472

چکیده

لمبه‌ی گندمTrogoderma granarium (Everts) یکی از مهم‌ترین آفات محصولات انباری به ویژه دانه‌های گندم در ایران و برخی از کشورهای جهان می‌باشد. در این پژوهش، اثر هفت ژنوتیپ مختلف گندم شامل ارقام حیدری، آفتاب، گاسکوژن، کوهدشت و تیرگان و لاین‌های N-91-9 و N-92-19 روی زیست‌شناسی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی لمبه‌ی گندم در دمای 1±33 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‌ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. نتایج نشان داد که طولانی‌ترین دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ حشره روی لاین N-91-9 و ارقام حیدری و آفتاب و بود. نرخ خالص تولیدمثل (R0) از 03/9 نتاج روی N-92-19 تا 13/34 نتاج روی گاسکوژن متغیر بود. کمترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) روی ارقام حیدری و آفتاب و لاین‌های N-91-9 و N-92-19 بود. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان دهنده‌ی نامناسب بودن ارقام حیدری و آفتاب و لاین‌های N-91-9 و N-92-19 نسبت به سایر رقم‌های مورد آزمایش برای نشوونما و افزایش جمعیت لمبه‌ی گندم بود. از این ژنوتیپ‌ها می‌توان به عنوان منابعی از مقاومت، در برنامه‌های مدیریتی لمبه‌ی گندم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different wheat genotypes on biology and population growth parameters of Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae)

نویسندگان [English]

  • Bahram Naseri 1
  • Sevil Noruzinia 2
  • Ali Asghar Fathi 2
  • Hooshang Rafiee-Dastjerdi 2

1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili

2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The khapra beetle, Trogoderma granarium (Everts) is one of the most important insect pests of stored products, especially wheat grains, in Iran and some other countries of the world. In this research, effect of various wheat genotypes including Heidari, Aftab, Gaskojen, Kouhdasht, Tirgan, N-91-9, and N-92-19 was studied on biology and two-sex life table parameters of T. granarium under 33 ± 1°C, relative humidity of 65 ± 5%, and a photoperiod of 14:10 (L:D) h. Our results showed that the immature period of T. granarium was the longest on N-91-9, Heidari, and Aftab. The net reproductive rate (R0) ranged from 9.03 offspring on N-92-19 to 34.13 offspring on Gaskojen. The lowest intrinsic rate of increase (r) was for T. granarium reared on Heidari, Aftab, N-91-9 and N-92-19. The results of this study indicated that Heidari, Aftab, N-92-19 and N-91-9 were unfavorable genotypes for T. granarium development and population increase. These genotypes could be used as one of the sources of resistance in management programs of T. granarium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khapra beetle
  • Life history
  • Life table
  • Wheat cultivar