نویسنده = مسعود امیرمعافی
تعداد مقالات: 6
1. نمونه‌‌برداری دنباله‌ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae)

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 259-264

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی


2. زیست‌شناسی فرم بی‌بال شته‌ی گندم‌-‌گل‌سرخ (Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae روی گندم در شرایط آزمایشگاه

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ مسعود امیرمعافی


3. الگوی نمونه‌برداری بینومیال شته Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم آبی

دوره 79، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-134

شهرام شاهرخی خانقاه؛ مسعود امیرمعافی


4. وی‍ژگی‌های زیستی Cadra cautella (Lep., Pyralidae) روی چند نوع خشکبار در شرایط آزمایشگاه

دوره 79، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 135-152

عارف معروف؛ نورالدین شایسته؛ مسعود امیرمعافی


5. مقایسه مدل‌های غیر‌خطی برای پیش‌بینی نرخ رشد و نمو مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئید

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 45-58

مریم فروزان؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیرمعافی


6. دموگرافی شب‌پره کوچک خرماBatrachedra amydraula (Lep.: Batrachedridae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 79-90

شیما رحمانی؛ عارف معروف؛ آسیه ابوالحسنی؛ مسعود امیرمعافی