نویسنده = محمدرضا مهرنژاد
تعداد مقالات: 6
1. تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel روی ارقام مختلف پسته

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

مهدی بصیرت؛ محمدرضا مهرنژاد


2. تاثیر شخم زمستانه بر کاهش تراکم جمعیت سرخرطومی پسته

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-20

محمدرضا مهرنژاد؛ رضا میرزایی


3. الگوی پراکنش دو گونه سن سبز (Brachynema germarii (Hemiptera: Pentatomidae وNezara viridula در اقلیم های استان کرمان

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-78

تهمینه توان پور؛ علیمراد سرافرازی؛ محمد رضا مهرنژاد؛ سهراب ایمانی


4. چرخه زندگی، خسارت و کنترل شب‏ پره‌ جوانه‌خوار پسته Telphusa pistaciae (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-208

محمدرضا مهرنژاد؛ رضا میرزایی


6. چهار گونه عمده سن Miridae روی درختان پسته در ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 277-279

محمدرضا مهرنژاد؛ راونو لیناوری