نویسنده = ولی اله بابایی زاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-202

جواد اشرفی؛ کامران رهنما؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور؛ کریستوف کیل


2. شناسایی و بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی چند جدایه‌ی فوزاریوم بیماریزای گیاهی از میزبان‌های مختلف

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 227-238

حسینعلی میرحسینی؛ ولی اله بابایی زاد؛ لیلا هاشمی؛ اسماعیل بساوند


3. شناسایی مخمر Cryptococcus magnus به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته دار در برخی از استان های مرکزی ایران

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 239-250

مجتبی دهقان نیری؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد