با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
تأثیر میزان آلودگی غده‌های بذری سیب‌زمینی به اسکلروت‌هایRhizoctonia solani در شدت و وقوع بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی
تأثیر میزان آلودگی غده‌های بذری سیب‌زمینی به اسکلروت‌هایRhizoctonia solani در شدت و وقوع بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی

کسری شریفی؛ فاطمه خلقتی بنا

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 11-25

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.355896.1412

چکیده
  شوره ‌سیاه یا آلودگی غده‌ها به اسکلروت Rhizoctonia solani Kühn از بیماری‌های مهم در دستورالعمل استاندارد ملی سلامت غده‌های بذری سیب‌زمینی است. در این پژوهش نقش زادمایه بذرزاد و خاکزاد در وقوع و شدت شانکر ...  بیشتر